گام 1 - ساخت گوزن

ساخت گوزن

1 : چسب تفنگی را بردارید. یک چسب تازه وارد آن کنید، سپس آن را چک کنید تا به اندازه کافی داغ شود تا زمانی که دکمه آن را فشار میدهید، چسب مایع بیرون آید.

ساخت گوزن

2 : از یک نی آب نبات استفاده کنید، اما بسته بندی سلفون آن را بیرون بریزید.

ساخت گوزن

3 : یک ذره کوچک از چسب را بر روی نوک پایانی آب نبات بزنید.

ساخت گوزن

4 : به سرعت یک توپ توپر بر روی نقطه چسب قرار دهید.

ساخت گوزن

5 : دو چشم پلاستیکی بردارید. دو نقطه کوچک از چسب داغ را نوک پایانی آب نبات، بالای توپ (بینی) بزنید. به سرعت در هر یک از نقطه چسب یک چشم خوشگل قرار دهید.

ساخت گوزن

6 : به اندازه 25 سانتیمر از یک نخ سیمی برش بزنید.

ساخت گوزن

7 : ابتدا نخ سیمی را بردارید تا در منحنی آب نبات آن را پیچ داده و دقت کنید که نخ در هر دو طرف پیچ خوردگی، یکسان باقی بماند.

ساخت گوزن

8 : یکی از طولهای نخ در اطراف منحنی اب نبات را پیچ داده تا زاویه 90 درجه ایجاد شود. دوباره طول دیگر نخ را در یک زاویه 90 درجه خم کنید، هر دو طرف نخ را به اندازه مساوی پیچ دهید تا شاخک ها مساوی باشد.

ساخت گوزن

9 : گوزن آب نباتی به اتمام رسید! با استفاده از منحنی آب نبات، آن را از شاخه درخت کریسمس یا به عنوان آویز، آویزان کنید.