گام 1 - بررسی آخرین زمان راه اندازی سیستم

بررسی آخرین زمان راه اندازی سیستم

یک رابط خط فرمان را باز کنید. 

بررسی آخرین زمان راه اندازی سیستم

“uptime” را (بدون نقل قول) تایپ کنید و enter را بزنید.

بررسی آخرین زمان راه اندازی سیستم

خروجی را بخوانید. یک نمونه:

22:26:32 up 53 min, 2 users, load average: 0.22, 0.23, 0.28 .

این بدان معنی است که از زمان آخرین راه اندازی سیستم، 53 دقیقه گذشته است.