گام 1 - مراحل انجام کار :

مراحل انجام کار :

مرحله 1 :  انتخاب جوراب. جوراب مناسبی پیدا کنید یا جورابی انتخاب کنید که به نظر می رسد کهنه است. نخ هایی که از دست رفته اند و هر چیز دیگری که مشابه جوراب است، آن را برای تبدیل شدن به عروسک زامبی جورابی انتخاب کنید. جوراب سبز برای زامبی، بیمار به نظر می رسد. اگر جوراب سفید باشد، نقاشی یا رنگ آن را با رنگ تیره تر در نظر بگیرید.

مراحل انجام کار :

مرحله 2 : جوراب را کاملا صاف کنید. بالای جوراب جایی است که انگشتان پای شما در جوراب قرار می گیرند. درست زیر این منطقه، با استفاده از قلم، یک دهان بسیار بزرگ بکشید.

مراحل انجام کار :

مرحله 3 : با استفاده از رنگ مشکی، دهان باز بر روی جوراب رنگ آمیزی کنید. دهان آن را مانند “O” بزرگ بکشید.

مراحل انجام کار :

مرحله 4 : رنگ دندان. از رنگ سفید برای دندان استفاده کنید.

مراحل انجام کار :

مرحله 5 : رنگ قرمز خون آشام را برای خونریزی از دهان زامبی استفاده کنید. برخی از خونها را روی لب بالا نیز رنگ کنید.

مراحل انجام کار :

مرحله 6 : برخی از زخم ها را روی بدن و روی جوراب رنگ آمیزی کنید. زخم ها را می توان با یک خط طولانی، همراه با برخی از خطوط صاف کوتاهتر که به آن اضافه شده است، نشان داد.

مراحل انجام کار :

مرحله 7 : افزودن چشمها. دو نقطه برای اضافه کردن چشم انتخاب نمایید. اطمینان حاصل کنید که آنها سطحی نیستند، زیرا هیچ زامبی به سمت مستقیم نگاه نمیکند. از دکمه برای چشم استفاده کنید. برای بهترین اثر، یک دکمه کوچک و یک دکمه بزرگ داشته باشید.

مراحل انجام کار :

مرحله 8 : در نهایت، برای نشان دادن خون از رنگ قرمز استفاده کنید. یک دسته از نقطه های خونی قرمز که از مرکز دکمه (چشم) حلق آویز شده اند اضافه کنید تا جریان خون بیشتری به وجود آورید و به طور کلی آن را خشن جلوه دهید.