گام 1 - خانواده خود را با هم جمع کنید.

خانواده خود را با هم جمع کنید.

زمان و ساعتی راانتخاب نمایید که مردم نشسته اندف کاری برای انجام ندارند و میتوانند به صحبت های شما گوش کنند.وقتی که بستگان دور شما در آن جا هستند، سعی نکنید همه چیز را اعلام کنید.

گام 2 - توجه به احساسات خانواده

توجه به احساسات خانواده

آنها را برای نشستن در یک اتاق نشیمن یا آشپزخانه، یا در هر کجا که می توانید در آن راحت باشید، بفرستید و به طرز محسوسی به آن ها توجه کنید.

 

گام 3 - موضوع خود را معرفی کنید.

موضوع خود را معرفی کنید.

مهربان باشید، خصوصا اگر یک موضوع غم انگیز باشد. سعی کنید با یک نقطه سرچشمه صحبت کنید برای مثال، اگر کسی در خانواده شما فوت کرده است، می توانید چیزی شبیه به “من می دانم که همه شما دوست داشتید خاله شاونا …”

گام 4 - با مخاطبان خود صحبت کنید.

با مخاطبان خود صحبت کنید.

اگر بچه در اتاق داشته باشد، از دادن اخبار بد و ناگوار خودداری کنید..

گام 5 - آرام باشید.

آرام باشید.

بی سر و صدا، آرام و صبور باشید و یک ارتعاش صدای بدون لرزش، محکم و  مثبت داشته باشید. حتی اگر این یک اعلام و خبر جدی باشد.