گام 1 - روش اول چهره

گام 2 - طرح کامل میکی موس

گام 3 - طرح دوم چهره