گام 1 - طرح اصلی مینی موس

رسم اسکلت سر را با یک دایره شزوع کنید.

چشم و مژه مینی موس را رسم نمایید.

دهان را به حالتی که مینی موس لبخند میزند مانند آنچه در فیلم نشان داده می شود رسم نمایید.

طرح چهره مینی موس را رسم نمایید.

یک پاپیون به عنوان گیره سر برای مینی موس رسم نمایید.

خطوط اصلی را پر رنگ نموده و خطوط کمکی و اضافی را پاک کنید.

با رنگ آمیزی مینی موس نقاشی را تمام کنید.

گام 2 - مینی موس تمام قد

طرح بدن و سر مینی موس را رسم نمایید.

گام 3 - رسم مینی موس کلاسیک

برای طرح سر مینی موس ابتدا یک دایره رسم منمایید.