گام 1 - مراحل انجام کار

مراحل انجام کار

Port-security همین طور که از اسمش پیدا است برای port  به کار میرود .پس برای این که دستورات را وارد کنیم باید وارد یک port یا چند port شویم و دستور را وارد کنیم. ما در این مثال همه 24 port را انتخاب میکنیم.

interface range fa 0/1-24

مراحل انجام کار

تمام port های انتخاب شده را access میکنیم(چون این port ها مستقیما فقط فقط به رایانه ها وصل میشوند ما mode access را انتخاب میکنیم).

switchport mode access

مراحل انجام کار

در گام بعدی باید port-security  را فعال کنیم .با دستور زیر میتوان این کار را انجام داد.

switchport port-security

مراحل انجام کار

با دستور زیر تعداد رایانه های که به switch متصل میشود را میتوان تعیین کرد.

switchport port-security maximum 1

عدد 1 یعنی فقط یک رایانه میتواند به switch متصل شود.(شما میتوانید این عدد را تغیییر دهید)

مراحل انجام کار

شما میتوانید انتخاب کنید که کدام رایانه ها با چه  ip or mac address به این port متصل بشوند و یا اولین رایانه ای که وصل شد را switch خود به یاد بسپارد تا policy ها به انها در صورت لزوم اعمال شود.

switchport port-security mac-address | A.B.C | sticky

مراحل انجام کار

در اخرین مرحله انتخاب یک policy خوب است کد زیر به شما کمک میکند تا یک عمل را انتخاب کنید تا در صورت تخلف

سیستم بطور خود کار عملی را انجام دهد.

switchport port-security violation shutdown|protect|restrict