گام 1 - مزایا خودروهای دیفرانسیل عقب:

مزایا  خودروهای دیفرانسیل عقب:

ماشین های با دیفرانسیل عقب چون تقسیم وزن قطعاتشان بیشتر در عقب ماشین است پس زاویه گیری فرمان بهتری دارند و در مکان های باریک بهتر می توانند دور بزنند و ماشین هی خوش دست تری هستند.

مزایا  خودروهای دیفرانسیل عقب:

این ماشین ها به علت وجود وزن بیشتر در بالای تایرهای عقبی بهتر می توانند ترمز کنند و تایرها قفل نمی شوند. تعمییر ماشین های دیفرانسیل عقب نسبت به ماشین های دیفرانسیل جلو ها راحتر است زیرا حجم کمتری از قطعات در قسمت جلوی ماشین قرار دارد . فرمان و تایرهای ماشین های دیفرانسیل جلو چون تحت فشار وزن ماشین و قطعات دیگر ماشین هستند مشخصات جاده را کمتر در اختیار راننده قرار می دهند ولی چون در ماشین های دیفرانسیل عقب این اضافه وزن ها وجود ندارد بهتر مشخصات را منتقل می کنند.

گام 2 - معایب خودروهای دیفرانسیل عقب:

معایب خودروهای دیفرانسیل عقب:

ماشین های دیفرانسیل عقب چون در جلو ماشین کاهش وزن دارند باعث خارج شدن پشت ماشین به سمت بیرون در هنگام پیچیدن می شوند. در این نوع ماشین ها چون میل گاردان در چلو دیفرانسیل قرار دارد باعث کوچک شدن فضای کابین می شود و وچود همین قطعه باعث افزایش وزن بیشتر ماشین می شود و البته میل گاردان از قطعات حساس در ماشین است که نگهداری خاص خود را داراست.