گام 1 - 10 مزیت اصلی شرکت در نمایشگاه

10 مزیت اصلی شرکت در نمایشگاه

1.مشتریان هدفمند و پولساز بسازید.

10 مزیت اصلی شرکت در نمایشگاه

2.بخشهای قوی و ضعیف را شناسایی کنید.

10 مزیت اصلی شرکت در نمایشگاه

3.نام تجاری خود را توسعه دهید.

10 مزیت اصلی شرکت در نمایشگاه

4.درباره تحولات جدید صنعت،اطلاعات جدید کسب کنید.

10 مزیت اصلی شرکت در نمایشگاه

5.بازاریابی چهره به چهره.

10 مزیت اصلی شرکت در نمایشگاه

6.روابط خود را با مشتریان موجود تقویت کنید.

10 مزیت اصلی شرکت در نمایشگاه

7.با شرکتهای جدید تماس بگیرید و زنجیره  تامین خود راگسترش دهید.

10 مزیت اصلی شرکت در نمایشگاه

8.نمایشگاه فرصتی است تا رقبای قوی خود را ببینید.

10 مزیت اصلی شرکت در نمایشگاه

9.با مشتریان جدید معامله کنید.

10 مزیت اصلی شرکت در نمایشگاه

10.درک خود را نسبت به نیازهای بازار توسعه دهید.