گام 1 - گام اول ساخت

گام اول ساخت

کار ایجاد مرغ ماهیخوار کاغذی را با یک کاغذ رنگی مربع شکل شروع نمایید.

کاغذ را ار وسط تا کنید طروی که یک مستطیل ایجاد شود.

کاغذ را از طرف دیگر مجددا از وسط تا نمایید.

قسمت تا شده را از چپ به راست محکم تر تا نمایید.

گوشه بالا سمت راست را به گوشه پایین سمت چپ تا نمایید.

بعد از این که کاملا تا کردید آن را باز نمایید.

گوشه بالا سمت چپ را به گوشه پایین سمت راست تا نمایید.

حال مجددا آن را باز نمایید. تقریبا اکثر خم های لازم را بر روی کاغذ ایجاد نموده ایم.

گام 2 - گام دوم ساخت

کاغذ را به شکلی که در فیلم نشان داده می شود تا نمایید.

گوشه ها را به شکلی که در فیلم نشان داده می شود تا نمایید.

حال مجددا قسمتهای تا کرده را باز نمایید.

گوشه پایین را با سمت بالا مانند فیلم تا نمایید.

کاغذ را برگردانده و مانند فیلم تا کنید.

کاغذ را برگردانده و مانند فیلم مجددا تا نمایید.

مجددا کاغذ را برگردانده و تا نمایید.

حال قسمتهای اشاره شده در فیلم را تا نمایید.

مجددا مانند فیلم کاغذ را تا میکنیم.

گام 3 - گام سوم ساخت

کاغذ را برگردانید و تا شدن مشابهی را تکرار نمایید.

از قسمت اشاره شده در فیلم کاغذ را به سمت بالا تا نمایید.

بال سمت راست را به سمت چپ تا بزنید.

این عمل را تا ایجاد شکل نمایش داده شده در فیلم تکرار نمایید.

قسمتهای بیرونی را به پایین تا بزنید.

سر پرنده را با خمی که اشاره می شود ایجاد نمایید.

گام سوم ساخت

طرح تمام شده مانند این تصویر است. خسته نباشید.