گام 1 - گام اول ساخت

گام اول ساخت

کار ایجاد مرغ ماهیخوار کاغذی را با یک کاغذ رنگی مربع شکل شروع نمایید.

کاغذ را ار وسط تا کنید طروی که یک مستطیل ایجاد شود.

کاغذ را از طرف دیگر مجددا از وسط تا نمایید.

قسمت تا شده را از چپ به راست محکم تر تا نمایید.

گوشه بالا سمت راست را به گوشه پایین سمت چپ تا نمایید.

بعد از این که کاملا تا کردید آن را باز نمایید.

گوشه بالا سمت چپ را به گوشه پایین سمت راست تا نمایید.

حال مجددا آن را باز نمایید. تقریبا اکثر خم های لازم را بر روی کاغذ ایجاد نموده ایم.

گام 2 - گام دوم ساخت

کاغذ را به شکلی که در فیلم نشان داده می شود تا نمایید.

گام 3 - گام سوم ساخت

کاغذ را برگردانید و تا شدن مشابهی را تکرار نمایید.