گام 1 - مدل ابرو متناسب با انواع صورت:

مدل ابرو متناسب با انواع صورت:

1.صورت مربعی:

ابرو در این نوع صورت باید طوری باشد که قسمت مرکزی کمی قوس داشته باشد و قسمت خارجی ابرو به طرف نوک ابرو کشیدگی کاملا ملایمی با قوس اسکلت حدقه چشم داشته باشد .

مدل ابرو متناسب با انواع صورت:

2. صورت کشیده یا دراز:

ابرو در این نوع صورت پرپشت تر از حد معمول بوده ،نهایتا قد ابرو را بلند می گذاریم ،فاصله دو ابرو را بیشتر می کنیم .

مدل ابرو متناسب با انواع صورت:

3. صورت مثلثی :

ابرو در این نوع صورت حد وسطش از مقدار عادی آن باید بیشتر باز شود .اندازه ایده آل وسط ابرو، وقتی که یک سر مداد در کنار یک پره بینی بگذاریم سر دیگر مداد مماس با ابتدای ابرو باشد.

مدل ابرو متناسب با انواع صورت:

4. صورت گرد :

ابرو در این مدل صورت را هیچ گاه کمانی نکنید مقداری ابرو هشت باشد.

مدل ابرو متناسب با انواع صورت:

5. صورت قلبی :

ابرو در این مدل صورت به شکل قوس دار برداشته می شود.

مدل ابرو متناسب با انواع صورت:

6. صورت بیضی :

مدل صورت بیضی نرمال ترین مدل صورت می باشد منتهی دراین مدل به دلیل مقدار کمی کشیدگی صورت باید قوس ابرو کمتر باشد.

گام 2 - مدل گونه متناسب با انواع صورت :

مدل گونه متناسب با انواع صورت :

1. صورت مربعی :

از وسط گونه به صورت مثلثی که قاعده اش روی گونه می باشد شروع شده تا راس آن نزدیک شقیقه قرار گیرد.