گام 1 - نقاشی ماهی کارتونی

نقاشی ماهی کارتونی

ابتدا یک دایره در وسط صفحه رسم کنید.

نقاشی ماهی کارتونی

یک خط منحنی، داخل دایره کمی سمت راست طراحی کنید.

نقاشی ماهی کارتونی

دو تا خط منحنی کوچک در سمت چپ منحنی اول رسم کنید. این خطوط بعنوان آبشش ماهی هستند.

برای چشم ها از سه دایره کوچک تو در تو استفاده کنید.

نقاشی ماهی کارتونی

با استفاده از خطوط منحنی، دهان ماهی را رسم کنید. سپس نیم دایره هایی را در قسمت بدن، بعنوان پولک ماهی بکشید.

نقاشی ماهی کارتونی

دم و باله ی بالای ماهی را رسم کنید. برای رسم باله ی عقب و دم ماهی همانند شکل منحنی هایی را در جهت مخالف هم رسم کرده و داخل این منحنی ها نیز خطوط منحنی کوچکی رسم کنید تا بافت دم ماهی مشخص شود. برای باله ی بالایی هم همانند شکل خطوط منحنی را رسم کرده و جزئیاتی را اضافه کنید.

نقاشی ماهی کارتونی

دو تا باله ی پایینی را نیز با استفاده از خطوط منحنی رسم کنید. این باله ها بلند و کم عرض می باشد.

نقاشی ماهی کارتونی

جزئیات دیگری همانند حباب و علف های دریایی و سنگ و … طراحی کرده و با رنگ های روشن و تیره ماهی و دریا را رنگ آمیزی کنید.

نقاشی ماهی کارتونی

 🙂 نقاشی ماهی تمام شد. 🙂 

از نقاشی خود لذت ببرید.