گام 1 - تخمهای ماهی

تخمهای ماهی

ماهی آبنوس مادر تخمهای فراوانی در آب رها می کند .

گام 2 - بچه ماهی

بچه ماهی

پس از تولد بچه ماهیها ، ماهی پدر از آنها مراقبت می کند .

گام 3 - ماهی جوان

ماهی جوان

چیزی نمی گذرد که بچه ماهیها رشد می کنند .

و بزرگتر می شوند .

غذای آنها میگوهای کوچک ، حشره ها و بعضی از بچه ماهیهای ریز دیگر است .

گام 4 - رنگ ماهیها

رنگ ماهیها

این ماهی در حال رشد رنگ قهوه ای روشن دارد .

اگر ماهی نر باشد پس از مدتی رنگش تغییر می کند .

اول قرمز و بعد آبی و زمانی که کاملاً رشد کرد .

نقره ای می شود درست مثل پدرش .

اگر ماهی از ماده باشد کم کم رنگش قهوه ای مایل به زرد می شود .