گام 1 - نقاشی مرحله به مرحله لوکوموتیو

نقاشی مرحله به مرحله لوکوموتیو

ابتدا یک استوانه ی خوابیده و افقی و یا همان سیلندر برای قسمت موتور بخار لوکوموتیو خود رسم کنید.

نقاشی مرحله به مرحله لوکوموتیو

در سمت چپ سیلندر یک مستطیل و بالای مستطیل یک متوازی الاضلاع بعنوان کابین لوکوموتیو بکشید.

نقاشی مرحله به مرحله لوکوموتیو

سه عدد مستطیل قسمت چپ بالای لوکوموتیو رسم کنید و یک شکل قیف مانند بالای مستطیل کوچک سمت چپ بکشید.

نقاشی مرحله به مرحله لوکوموتیو

دو مثلث قائم الزاویه در سمت چپ پایین سیلندر بعنوان قسمت جلویی لوکوموتیو رسم کنید.

نقاشی مرحله به مرحله لوکوموتیو

بالای مثلث ها و پایین سیلندر یک مستطیل و یک مربع کنار هم رسم کنید.

نقاشی مرحله به مرحله لوکوموتیو

بیضی هایی با سایز های متفاوت بعنوان چرخ های لوکوموتیو رسم نمایید. سایز بزرگ بیضی ها را در سمت راست لوکوموتیو بکشید.

نقاشی مرحله به مرحله لوکوموتیو

خطوط پیوسته ای را برای اتصال چرخ ها بهم رسم نمایید.

نقاشی مرحله به مرحله لوکوموتیو

خطوط اصلی بدنه ی لوکوموتیو  را با مداد پررنگ دورگیری نمایید.

نقاشی مرحله به مرحله لوکوموتیو

همانند شکل جزئیاتی را به لوکوموتیو خود اضافه نمایید و دو خط افقی و موازی بعنوان ریل پایین چرخ های لوکوموتیو بکشید.

نقاشی مرحله به مرحله لوکوموتیو

خطوط اضافی و غیرضروری را پاک نمایید.

 

 

لوکوموتیو خود را رنگ آمیزی نمایید.

 

 🙂 حال شما می توانید به راحتی یک لوکوموتیو زیبا نقاشی نمایید. 🙂