گام 1 - شکافتن پوست لوبیا سبز

شکافتن پوست لوبیا سبز

شکافتن پوست لوبیا سبز

یک دانه ابتدا در زمین رشد می کند .

پوستش شکافته می شود .

و ریشه های نازک و کوچک آن ظاهر می شود .

گام 2 - جوانه زدن

جوانه زدن

جوانه زدن لوبیا سبز

یک جوانه ظاهر می شود .
این جوانه به طرف نور خورشید قد می کشد .
روی ریشه اصلی ریشه های کوچک رشد می کند .

گام 3 - برگها لوبیا سبز

برگها لوبیا سبز

برگها لوبیا سبز

جوانه لوبیا رشد می کند .
و پس از آنکه از زیرزمین سر برآورد .
برگها روی ساقه اش ظاهر می شود .

گام 4 - گلها لوبیا سبز

گلها لوبیا سبز

گلها لوبیا سبز

گیاه لوبیا خیلی زود بزرگ می شود .
گلهای کوچک قرمز می شکفند .
بعد از افتادن گلبرگها ، غلافهای لوبیا ظاهر می شوند .
دانه های نورس لوبیا توی غلافها رشد می کنند .
وقتی غلافهای لوبیا شکافته می شوند .
دانه های لوبیا روی زمین می ریزند .