چگونه لقمان درباره ی دانش و شناخت حکمت هایی بیان می کرد؟ 1 - حکمت های لقمان درباره ی دانش و شناخت

حکمت های لقمان درباره ی دانش و شناخت

نشانه ی دانشمند:

امام صادق(ع): لقمان به پسرش گفت: ای پسرم هر چیز نشانه ای دارد که بدان شناخته می شود و بر اساس آن گواهی می گردد. دانشمند نیز سه نشانه دارد:

  • شناختن خدا 
  • آنچه خدا دوست دارد
  • و آنچه دوست ندارد.

در حکمت لقمان آمده است دانشمندحکیم، مردم را با سکوت و وقار به سوی دانش خویش می خواند ولی دانشمند بی شعور مردم را با هذیان و پر گویی از دانش خویش می راند.

حکمت های لقمان درباره ی دانش و شناخت

سخن حکیمان:

عبدالرزاق به نقل از ابو قلابه به لقمان گفته شد: دانا ترین مردم کیست؟ گفت: هر که از دانش مردم به دانش خویش بیافزاید.

به نقل از عبدالله ابن زید لقمان گفت: آگاه باشید همانا دست قدرت خدا بر دهان حکیمان است هیچ یک از آنها جز آنچه خداوند برایشان فراهم ساخته به زبان نمیرانند.

حکمت های لقمان درباره ی دانش و شناخت

امام صادق(ع): یکی از نصایح لقمان به پسرش این بود که گفت: ای پسرم بخشی از روز و شب و ساعات خود را برای دانش پژوهی قرار ده زیرا هیچ زیانی را مانند ترک آن نخواهی یافت.