اندرزهای لقمان در قرآن 1 - اندرزهای لقمان در قرآن

اندرزهای لقمان در قرآن

خطر شرک:  هنگامی را که لقمان به پسر خویش در حالی که وی او را اندرز می داد گفت: ای پسر من به خدا شرک میاور کهبه راستی شرک ستمی بزرگ است حضرت پیامبر(ص) می فرماید: یاد کن هنگامی را که لقمان به پسر خویش در حالی که ویاو را اندرز می داد گفت: ای پسرک من بخدا شرک میاور همواره از خدا پروا کن و همواره یاد خدا دوستی خدا ترس از خدا و امید گشوده شدن دری نزد خدا را داشته باش چرا که اگر اینها را بپذیری خدا تو را عزیز می گرداند.

اندرزهای لقمان در قرآن

نقش اعمال در سرنوشت انسان: ای پسر من اگر عمل تو هم وزن دانه ی خردلی و در تخته سنگی یا در آسمانها یا در زمین باشد خدا آن را می آورد که خدا بس دقیق و آگاه است . حدیث به نقل از هشام بن اروه از پدرش لقمان گفت: همان را درو میکنید که می کارید . به نقل از اوزاعی لقمان به پسرش گفت: ای پسرم همانا تو همان را درو می کنی که می کاری و همانی را بدست  می آوری که عمل می کنی.

اندرزهای لقمان در قرآن

از کارهای بزرگ و اساسی: لقمان : ای پسر من نماز را برپا دار و دیگران را به کار پسندیده وادار و از کار ناپسند باز دار و بر آسیبی که بر تو وارد آمده است شکیبا باش این حاکی از عزم و اراده ی تو در امور است.