گام 1 - مرتب كردن لباس ها براي سفر

مرتب كردن لباس ها براي سفر
  • يك ميز بزرگ و تميز بيابيد و پيراهن ها را روي آن تا كنيد.
مرتب كردن لباس ها براي سفر
  • تي شرت را با پايين بالا كردن صاف كنيد.
مرتب كردن لباس ها براي سفر
  • آستين راست را به صورت عمودي تا زماني كه لبه آستين به مركز پيراهن برسد ، تا كنيد.
مرتب كردن لباس ها براي سفر
  • بار ديگر آستين سمت چپ را مطابق آستين سمت راست تا كنيد به صورتي كه در مركز پيراهن قرار گيرد.
مرتب كردن لباس ها براي سفر
  • لبه پايين را به لبه بالا برسانيد. سپس از نصف تا كنيد تا كوچكتر شود. اگر سايز تي شرت كوچك بود ، شايد ديگر نيازي به تا كردن بعدي به صورت افقي نداشته باشيد. لبه ي دوخت پايين تي شرت را بر روي آن تنظيم كنيد و آن را در لبه ي ميز قرار دهيد.