گام 1 - استفاده از فویل الومینیومی

استفاده از فویل الومینیومی

سنباده زدن ناخن با یک فایل ناخن : با استفاده از یک فایل لایه رویی لاک ناخن را ماساژ دهید. پر کردن هر ناخن به طور کامل و به طور مساوی باعث می شود لاک راحت تر پاک شود.

توپ پنبه را در استون خالص خیس کنید :  توپ پنبه را به 10 تکه دایره کوچک از هم جدا کنید تا  اندازه ناخن های شما باشد. هر توپ پنبه 1 ناخن را پوشش می دهد. سپس تکه های پنبه را در استون خیس کنید.

پوشاندن ناخن ها در فویل برای ثابت نگه داشتن توپ پنبه روی ناخن : توپ پنبه های دارای استون روی ناخن ها قرار دهید، هر توپ پنبه را بر روی یک ناخن و هر ناخن را در داخل یک قطعه کوچکی از فویل آلومینیومی قرار دهید و مطمئن شوید که فویل به طور کامل ناخن را پوشش می دهد .

استفاده از فویل الومینیومی

صبر کنید 10-15 دقیقه ناخن ها در استون خیس بماند :  اجازه دهید ناخن هایتان به مدت 10-15 دقیقه در استون بماند تا ناخن هایتان خیس شود. اگر زودتر از 15 دقیقه فویل الومینیومی را از انگشتانتان خارج کنید استون به طور موثر عمل نخواهد کرد.

توپ های پنبه و فویل الومینیومی را از ناخن ها خود بردارید : هنگام برداشتن توپ های پنبه و فویل الومینیومی، کمی بر روی ناخن ها فشار دهید تا توپ پنبه به پاک کردن پودر کمک کند. 

گام 2 - پاک کردن لاک ناخن با استون

سنباده زدن ناخن با یک فایل ناخن : با استفاده از یک فایل لایه رویی لاک ناخن را ماساژ دهید. پر کردن هر ناخن به طور کامل و به طور مساوی باعث می شود لاک راحت تر پاک شود.