کت و پالتو و مانتو 1 - طریقه درست کردن پالتو

طریقه درست کردن پالتو

پالتو هم مانند کت از روی پاترون درست می شود بدین طریق که

به خط وسط جلو 4 سانت اضافه می کنیم برای دکمه و از گودی گردن جلو

نیم سانت بالا رفته و به عرض و طول گردن یکسانت اضافه می کنیم  و

از ساسون سرشانه یکسانت کم می کنیم و به سر شانه نیم سانت اضافه می شود و

به کارور یکسانت اضافه می کنیم .

و بعد

از نقطه (ا) 5/1 خط پهلو تا کمر را اندازه زده تا (د) و 10/1 خط سینه را

اندازه زده از نقطه (د) می اییم بیرون تا (د) و حلقه استین را از سرشانه

طوری می کشیم که از (د) گذشته به (د) برسد و از کمر نقطه (ی) 2 سانت

خارج شده و 10/1 خط باسن را هم اندازه زده از نقطه (م) می اییم بیرون و

خط پهلو را می شکیم پشت هم مانند جلو درست می شود اگر بخواهیم

می توانیم یک ساسون کوچک 2 سانتی در گردن بگیریم  واین برای ان است

که جلوی پالتو صاف بایستد. در این شکل طریقه گرفتن ساسون در گودی گردن

نشان داده شده.

کت و پالتو و مانتو 2 - طریقه درست کردن مانتو گشاد

طریقه درست کردن مانتو گشاد

به طوریکه در شکل فوق ملاحظه می کنید این مانتو گشاد می باشد

و به پنس سرشانه اوازمان می دهیم و این اوازمان بدلخواه خودمان می باشد

که هر چقدر بخواهیم مانتو گشادتر باشد اوازمان بیشتر می دهیم و

حتی می توانیم در جلو و در پشت دو تا اوازمان بدهیم که مانتو گشادتر بشود.