گام 1 - قفل درب بازکن

قفل درب بازکن

قفل درب بازکن ها در چندین نوع اهرمی، زنجیری و ثابت و… در بازار موجود هستند که ما در اینجا قصد داریم تا نوع زنجیری را به شما آموزش بدهیم.

گام 2 - نحوه نصب

نحوه نصب

سیستم قفل درب بازکن از سه جز زبانه قفل، دستگاه قفل درب بازکن و تکیه گاه سه گوش تشکیل شده است که این سه جز توسط دو زنجیر بهم متصل می شوند.

به طوری که به ترتیب از سمت راست زبانه قفل درب، دستگاه قفل درب بازکن و پایه سه گوش قرار می گیرند.