گام 1 - جمع كردن سنگ ها و ساير ناخالصيها، و از بين بردن پستي و بلندي زمين باير

جمع كردن سنگ ها و ساير ناخالصيها، و از بين بردن پستي و بلندي زمين باير

زمين ممكن است داراي موانع و عوارضي نظير سنگ و چوب و زباله هاي شهري، پستي و بلندي و بقاياي گياهان قبلي باشد وقتي اين موانع از بين نرود ، اجراي عمليات شخم در آن مشكل يا غيرممكن خواهد بود. لذا بايد قبل از شخم اين موانع را رفع نمود.  بايد سنگ هاي روي زمين و ساير ناخالصيها مثل چوب، شيشه، قطعات فلزي و لاستيكي و پلاستيكي را جمع آوري و از زمين خارج نمود.

گام 2 - از بين بردن عوارض زمينى

از بين بردن عوارض زمينى

پستي و بلندي هاي احتمالي نظير جوي و پشته ها، مرزكرتها و انهار آبياري و زهكشي اين گونه زمين ها را با لندلور يا گاوآهن رفع نمود. به اين منظور ابتدا با كمك گاوآهن برگردان دار خاك پشته را به داخل نهرها برم ىگردانند.، اما اگر ناهمواري ها خيلي بزرگ يا عميق باشد، عمليات تسطيح با كمك ماشين آلات سنگين نظير بولدوزر و گريدر انجام م يگيرد. بدين منظور، خاك نقاط بلند برداشته شده (خاك برداري) و به نقاط گود زمين منتقل م يگردد (خاكريزي). در تسطيح زمين هاي كشاورزي بايد به اين نكته توجه نمود كه خاك افق سطحي يا خاك سطح الارض مهم ترين بخش خاك است. از اين رو، بايد اول خاك سطحي كنار زده شود و پس از مسطح نمودن زمين، دو مرتبه بر روي زمين پخش گردد. اگر شيب زمين كم باشد عمليات تسطيح با ادواتي نظير تسطيح كن ها (لندلولرها) انجام ميشود.

گام 3 - مديريت بقاياي محصول سال قبل

مديريت بقاياي محصول سال قبل

امروزه با توجه به ارزش بقاياي گياهي (كاه و كلش) در بهبود خواص فيزيكي خاك، استفاده از آن ها با برگرداندن و دفن بقاياي گياهي توصيه ميشود. در حالي كه در بعضي مناطق، هنوز اين كار با عمل سوزاندن صورت م يگيرد. براي دفن كاه و كلش گندم ابتدا با ديسك آنها را خرد كرده سپس با گاوآهن يا كولتيواتور آنها را با خاك مخلوط مي كنند. در حالي كه براي دفن كلش هاي افراشته مثل پنبه، ذرت و آفتابگردان به دليل خشبي بودن و استحكام آ نها، ابتدا بايد با كولتيواتور دوار بقاياي اين گياهان را خرد نمود تا بهتر با خاك مخلوط شوند.

گام 4 - اقدامات ويژه

اقدامات ويژه

 گاهي خاك ممكن است شور يا ترش باشد و براي اصلاح آنها افزودن گچ، آهك يا آب شوئي لازم باشد. يا اينكه زمين سفت و سخت باشد، نفوذپذيري آن كاهش يافته باشد و براي اصلاح آنها افزودن مواد آلي (كودهاي آلي) يا اجراي زيرشكن لازم است كه تمام اين اقدامات حداقل 6- 4 ماه قبل از شخم بايد صورت گيرد.