گام 1 - مراحل اولیه هرس درخت سیب

مراحل اولیه هرس درخت سیب

تصویر زیر درخت سیب پیوندی 4 ساله که لازم است روی ان هرس باردهی انجام شود را نشان میدهد.

مراحل اولیه هرس درخت سیب

در قسمت فوقانی درخت به علت عدم اجرای هرس فرم، تراکم شاخه زیاد است.

مراحل اولیه هرس درخت سیب

شاخه ای که روی شاخه افتاده باید بریده شود.

مراحل اولیه هرس درخت سیب

برش باید طوری انجام شود تا قسمتی از شاخه روی درخت باقی نماند در غیر این صورت بعدا خشکیده و باعث آلودگی درخت میشود.

مراحل اولیه هرس درخت سیب

محل برش باید با چسب باغبانی پوشانده شود این کار برای محل برش با اره (که دارای قطر بالایی است )انجام شود ولی در محل برش با قیچی ضرورتی ندارد.

مراحل اولیه هرس درخت سیب

فضای ایجاد شده در بین سه عدد شاخه باقی مانده پس از حذف شاخه مزاحم موجب نور گیری و تهویه بهتر خواهد شد.

مراحل اولیه هرس درخت سیب

روی کورسون از پایین به بالا دارد(میخچه) ، برندی ساده و شاخه تشکیل شده (در اثر هرس سال قبل).

مراحل اولیه هرس درخت سیب

شاخه را از قسمت فوقانی اولین جوانه بسیار مشخص هرس میکنیم این عمل با جذب مازاد شیره نباتی و ایجاد پوشش مناسب موجب تکامل دارد(میخچه) و برندی ساده به اعضای بارده میشود.

مراحل اولیه هرس درخت سیب

به علت تثبیت کامل گل دهی (تشکیل لامبورد) کورسون از قسمت فوقانی لامبورد قطع میگردد.

مراحل اولیه هرس درخت سیب

دو عدد برندی تاجدار در قسمت پایین و در انتها یک شاخه تشکیل شده (یکی از برندی ها در تصویر دیده نمیشود ولی تاج ان در پشت شاخه قابل مشاهده است) گلدهی تثبیت گردیده. کورسون از قسمت فوقانی دومین برندی تاجدار قطع میشود.

گام 2 - مراحل ثانویه هرس درخت سیب

مراحل ثانویه هرس درخت سیب

بعد از هرس، برندی پشت شاخه مشاهده میشود.

مراحل ثانویه هرس درخت سیب

در قسمت فوقانی درخت دو عدد شاخه تشکیل شده و در سمت پایین یک بورس حامل لامبورد دیده میشود.

مراحل ثانویه هرس درخت سیب

شاخه ها طوری هرس میشوند تا ضمن تشکیل اعضای بارده روی ان ها از سمت فوقانی نیز رشد رویشی ادامه یابد.

مراحل ثانویه هرس درخت سیب

یک جوانه، یک دارد(میخچه) و یک شاخه روی کورسون تشکیل شده است.

مراحل ثانویه هرس درخت سیب

برای تبدیل دارد(میخچه) به عضو بارده ، شاخه را از بالای اولین جوانه مشخص قطع میکنیم.

مراحل ثانویه هرس درخت سیب

در نقطه ای از شاخه سه عضو بارده (لامبورد) تشکیل شده و گلدهی تثبیت گردیده است و یک شاخه در محل دیده میشود. شاخه به سمت داخل درخت رشد کرده و مزاحم است.

 

مراحل ثانویه هرس درخت سیب

شاخه را از بالای محل چین خورده هرس میکنیم، هرس کامل احتمال تولید نرک دارد ولی هرس از بالای قسمت چین خورده این خطر را رفع میکند.

مراحل ثانویه هرس درخت سیب

در قسمت فوقانی درخت یک کورسون حاوی یک جوانه چوب، یک برندی ساده و یک شاخه قرار دارد.

مراحل ثانویه هرس درخت سیب

شاخه طوری هرس میشود تا ضمن تشکیل اعضای بارده از سمت فوقانی نیز رشد رویشی ادامه یابد.

مراحل ثانویه هرس درخت سیب

در سمت پایین کورسون یک عدد لامبورد تشکیل و گلدهی تثبیت شده و دو عدد شاخه در قسمت فوقانی مشاهده میشوند.

کورسون از قسمت فوقانی لامبورد هرس میشود. جهت احتیاط بیشتر میتوان یک جوانه در بالای لامبورد نگه داشت و از بالای جوانه شاخه را قطع نمود.

گام 3 - مراحل بعد هرس

مراحل بعد هرس

شاخه بعد از هرس

مراحل بعد هرس

در قسمت فوقانی درخت، دو عدد کورسون شامل دارد(میخچه)، برندی ساده و شاخه دیده میشود.

مراحل بعد هرس

شاخه را از بالای اولین جوانه کاملا مشخص قطع میکنیم تا باعث تکامل دارد(میخچه)و برندی به اعضای بارده شویم.

مراحل بعد هرس

نتیجه عدم استفاده از چسب پیوندی : ترک خوردن محل برش،خشک شدن محل و ورود عوامل بیماری زا به داخل نبات

مراحل بعد هرس

برش بلند در قسمت فوقانی جوانه باعث ایجاد ناخنک و عدم جوش خوردن محل برش میشود. این کار باعث میشود قسمت باقی مانده شاخه خشک شده و بعدا افات و بیماری ها از این محل وارد درخت شده و به تدریج به سمت پایین حرکت و خشکیدگی را گسترش دهد. نتیجه نهایی خشکیدگی یک درخت خواهد بود.