گام 1 - مراحل اولیه هرس درخت سیب

مراحل اولیه هرس درخت سیب

تصویر زیر درخت سیب پیوندی 4 ساله که لازم است روی ان هرس باردهی انجام شود را نشان میدهد.

مراحل اولیه هرس درخت سیب

در قسمت فوقانی درخت به علت عدم اجرای هرس فرم، تراکم شاخه زیاد است.

مراحل اولیه هرس درخت سیب

شاخه ای که روی شاخه افتاده باید بریده شود.

مراحل اولیه هرس درخت سیب

برش باید طوری انجام شود تا قسمتی از شاخه روی درخت باقی نماند در غیر این صورت بعدا خشکیده و باعث آلودگی درخت میشود.

مراحل اولیه هرس درخت سیب

محل برش باید با چسب باغبانی پوشانده شود این کار برای محل برش با اره (که دارای قطر بالایی است )انجام شود ولی در محل برش با قیچی ضرورتی ندارد.

مراحل اولیه هرس درخت سیب

فضای ایجاد شده در بین سه عدد شاخه باقی مانده پس از حذف شاخه مزاحم موجب نور گیری و تهویه بهتر خواهد شد.

مراحل اولیه هرس درخت سیب

روی کورسون از پایین به بالا دارد(میخچه) ، برندی ساده و شاخه تشکیل شده (در اثر هرس سال قبل).

مراحل اولیه هرس درخت سیب

شاخه را از قسمت فوقانی اولین جوانه بسیار مشخص هرس میکنیم این عمل با جذب مازاد شیره نباتی و ایجاد پوشش مناسب موجب تکامل دارد(میخچه) و برندی ساده به اعضای بارده میشود.

مراحل اولیه هرس درخت سیب

به علت تثبیت کامل گل دهی (تشکیل لامبورد) کورسون از قسمت فوقانی لامبورد قطع میگردد.

مراحل اولیه هرس درخت سیب

دو عدد برندی تاجدار در قسمت پایین و در انتها یک شاخه تشکیل شده (یکی از برندی ها در تصویر دیده نمیشود ولی تاج ان در پشت شاخه قابل مشاهده است) گلدهی تثبیت گردیده. کورسون از قسمت فوقانی دومین برندی تاجدار قطع میشود.

گام 2 - مراحل ثانویه هرس درخت سیب

مراحل ثانویه هرس درخت سیب

بعد از هرس، برندی پشت شاخه مشاهده میشود.

گام 3 - مراحل بعد هرس

مراحل بعد هرس

شاخه بعد از هرس