گام 1 - ضرب المثل های حروف (د)

ضرب المثل های حروف (د)

کنده قویمیردی لَر کدخودانون اوین آختاریردی

 

به روستا راه نمی دادند سراغ خونه کدخدا را می گرفت

 

یکی را به ده در ندادند جای   همی گفت منم بوده کدخدای

ضرب المثل های حروف (د)

کنگر یئییب لنگر سالیب

 

کنگر خورده و لنگر انداخته

جا خوش کرده قصد رفتن ندارد

ضرب المثل های حروف (د)

کن کن قویی قازدو خکن اوزین درین ده گوره رر

 

چاه کن هر چقدر چاه را بکند خودش را در ته چاه می بیند

ضرب المثل های حروف (د)

کفن مفته اولسا اولن چوخ اولار

 

اگر کفن مفت باشد مرده زیاد می شود

ضرب المثل های حروف (د)

کد خدانی گور کندی چاپ

 

کدخدا ببین و روستا را غارت کن

 

گام 2 - ضرب المثل حروف (ک)

ضرب المثل حروف (ک)

کورریی آت دریایه بالوخ دا بیل مَسه خالق بیلر

 

نان را به دریا بیفکن اگر ماهی هم نداند خالق می داند

گام 3 - ضرب المثل های ترکی با حروف (ک)

ضرب المثل های ترکی با حروف (ک)

کور توتدوقین بوراخماز

 

کور آنچه را که به چنگ آورده رها نمی کند