گام 1 - ضرب المثل حروف آ

ضرب المثل حروف آ

ووهوا داغا چیخادار ووهوار داغ دان اندیرر

 

ووهوار که به کوه بالا می برد ووهوار که از کوه پایین می آورد

ضرب المثل حروف آ

عاشوقی ییغاررال اینماخ دان اوتور

 

پول را جمع می کنند در موقع ازدواج هزینه کنند

 

ضرب المثل حروف آ

اوزنی نه اوماج اوغانمیر

اوزجیه رشته کسی یر

 

برای خودش نمی تواند کار کوچکی انجام دهد

برای دیگران رشته درست می کند

ضرب المثل حروف آ

الله یاندزان چراغی هیچ کیم گچیردن مز

 

چراغی که ایزد برافزود    هرآنکس پف کند ریشش بسوزد

گام 2 - ضرب المثل حروف آ مجموعه هفتم

ضرب المثل حروف آ مجموعه هفتم

آغاج دن آدام یونی روخ

 

از جوب آدم می تراشیم

یعنی کارگر کمتر است 

گام 3 - ضرب والمثل حروف آ

ضرب والمثل حروف آ

امیر بازاری اوت توتسون منه بیر دستمال اولسون

 

بازار امیر آتش بگیرد و برای من یک دستمال بماند