گام 1 - ضرب المثل حروف آ

ضرب المثل حروف آ

ووهوا داغا چیخادار ووهوار داغ دان اندیرر

 

ووهوار که به کوه بالا می برد ووهوار که از کوه پایین می آورد

ضرب المثل حروف آ

عاشوقی ییغاررال اینماخ دان اوتور

 

پول را جمع می کنند در موقع ازدواج هزینه کنند

 

ضرب المثل حروف آ

اوزنی نه اوماج اوغانمیر

اوزجیه رشته کسی یر

 

برای خودش نمی تواند کار کوچکی انجام دهد

برای دیگران رشته درست می کند

ضرب المثل حروف آ

الله یاندزان چراغی هیچ کیم گچیردن مز

 

چراغی که ایزد برافزود    هرآنکس پف کند ریشش بسوزد

گام 2 - ضرب المثل حروف آ مجموعه هفتم

ضرب المثل حروف آ مجموعه هفتم

آغاج دن آدام یونی روخ

 

از جوب آدم می تراشیم

یعنی کارگر کمتر است 

ضرب المثل حروف آ مجموعه هفتم

آران نان دا اولدوم ییلاق دان دا

 

از قشلاق هم ماندم از ییلاق هم یعنی از هر دو محروم شدم

 

ضرب المثل حروف آ مجموعه هفتم

اوزجه اوغلین نن اوغول الماز

چای قراقین لن باغ اولماز

 

 

از پسر دیگران برای انسان پسر نمی شود

و از کنار رودخانه باغ نمی شود

ضرب المثل حروف آ مجموعه هفتم

آخراقالان یابود یا نابود

 

کسی که به آخر مانده یا برنده می شود یا بازنده

گام 3 - ضرب والمثل حروف آ

ضرب والمثل حروف آ

امیر بازاری اوت توتسون منه بیر دستمال اولسون

 

بازار امیر آتش بگیرد و برای من یک دستمال بماند

ضرب والمثل حروف آ

او حسابی نن بازار حسابی توتماز

 

حساب خانه با بازار یکی نمی شود

ضرب والمثل حروف آ

ایکی الون وار بیر باشوی ساخلا

 

دو دست داری یک سرت را نگه دار

ضرب والمثل حروف آ

ایت بونی آغاجی تز ریشه وئرر

 

گل نسترن زود ریشه می دهد

یعنی آدم بد زودتر صاحب اولاد می شود

ضرب والمثل حروف آ

آرالیق آتی کور فاطی

 

یعنی شغل حسابی ندارد