گام 1 - ضرب المثل های ترکی حروف آ

ضرب المثل های ترکی حروف آ

ایله دانیشیر که پیش میش تویوقون گولماقی گلیر

 

چنان حرف می زند که مرغ بریان خنده اش می گیرد

ضرب المثل های ترکی حروف آ

ائله یرده یاتماز که آلتینا سه گئچه

جایی نمی خوابد که آب به زیرش برود

 

ضرب المثل های ترکی حروف آ

ایو آیرانی آجی اولار

دوغ خانه ترش است

ایو سوز سوز اولماز گور عذاب سیز اولماز

خانه بی حرف و گور بدون عذاب نمی شود

ضرب المثل های ترکی حروف آ

ائله دانیشیر کی آغزینا چوللی دوشان یرلشیر ( چوللی : خرگوش مودار)

جوری حرف می زند که یک خرگوش می تواند به دهنش وارد شود

گام 2 - ادامه ضرب المثل های ترکی حروف آ

ادامه ضرب المثل های ترکی حروف آ

ائلینن الله اکبر

الله اکبر هم با جماعت

خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو

ادامه ضرب المثل های ترکی حروف آ

آلین میش قالین مش

آنچه خریدیم آن می ماند

ادامه ضرب المثل های ترکی حروف آ

ائله بیر گورمه میش الی نن جگر دوشوب

مثل این که جگری به دست ندید و بدید افتاده است

ادامه ضرب المثل های ترکی حروف آ

اور تولو بازار دوسلوقی پوزار

بازاری که جنس آن معلوم نباشد دوستی را بر هم می زند

یعنی موقع انجام هر کاری باید تمام موارد مشخص شود

ادامه ضرب المثل های ترکی حروف آ

ایشک قاشدی پالان دوشدی

خر فرار کرد و پالانش افتاد

از کوره در رفت

گام 3 - ادامه ضرب المثل های ترکی حروف آ

ادامه ضرب المثل های ترکی حروف آ

آت گورنده آقسار   

سور گورنده سوسزلار

وقتی که اسب می بیند می لنگد

وقتی که آب می بیند تشنه می شود

ادامه ضرب المثل های ترکی حروف آ

آتلینی آت دان اندیره ر

سوار را از اسب پیاده می کند

یعنی چرب زبانی عجیبی است

ادامه ضرب المثل های ترکی حروف آ

آدام وار که آداملرین نقشیدور

آدام وار دیندیرمه سن یاخشی دور

آدمی است که نقش آدمیان است

آدمی است که با او خوش بش نکنی خوب است

ادامه ضرب المثل های ترکی حروف آ

اوکوز دئییر که اونا یانیرام چی اوز … اوزومی یاندیرار

گاو می گوید که به آن خاطر آتش می گیرم که با مدفوع خودم ، خودم را می سوزاند

ادامه ضرب المثل های ترکی حروف آ

او یردیکی قارنون دوی میه جادو آجلو غووی دئمه

در آن جایی که شکمت سیر نخواهد شد گرسنگیت نگو