گام 1 - ضرب المثل های ترکی حروف آ

ضرب المثل های ترکی حروف آ

ایله دانیشیر که پیش میش تویوقون گولماقی گلیر

 

چنان حرف می زند که مرغ بریان خنده اش می گیرد

ضرب المثل های ترکی حروف آ

ائله یرده یاتماز که آلتینا سه گئچه

جایی نمی خوابد که آب به زیرش برود

 

ضرب المثل های ترکی حروف آ

ایو آیرانی آجی اولار

دوغ خانه ترش است

ایو سوز سوز اولماز گور عذاب سیز اولماز

خانه بی حرف و گور بدون عذاب نمی شود

ضرب المثل های ترکی حروف آ

ائله دانیشیر کی آغزینا چوللی دوشان یرلشیر ( چوللی : خرگوش مودار)

جوری حرف می زند که یک خرگوش می تواند به دهنش وارد شود

گام 2 - ادامه ضرب المثل های ترکی حروف آ

ادامه ضرب المثل های ترکی حروف آ

ائلینن الله اکبر

الله اکبر هم با جماعت

خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو

گام 3 - ادامه ضرب المثل های ترکی حروف آ

ادامه ضرب المثل های ترکی حروف آ

آت گورنده آقسار   

سور گورنده سوسزلار

وقتی که اسب می بیند می لنگد

وقتی که آب می بیند تشنه می شود