گام 1 - ضرب المثل ها حروف آ

ضرب المثل ها حروف آ

ایت قیه کولگه سینده یاتار دییه ر بس اوز کولگه سیدور

 

سگ در سایه سنگ می خوابد و فکر ی کند که سایه خودش است

 

افراد ضعیف در سایه فامیل با شخصیت خود ( زندگی می کنند ) فکر می کنند که مردم به خود آنها احترام قائل هستند.

ضرب المثل ها حروف آ

ایسته دی قاشین دوزه لده وردی گوزن چیخادی

 

خواست ابرویش را درست بکند چشمش را کور کرد

ضرب المثل ها حروف آ

ایشون یوخدور شاهد اول پولون چوخدور ضامن اول

 

بیکاری شاهد شو پول داری ضامن شو

ضرب المثل ها حروف آ

ایلان هریانادا اگری گئده اوز ائوینه دوز گئده ر

 

مار به هر جا کج رود به لانه اش راست می رود

 

( کارد دسته خود را نمی برد)

ضرب المثل ها حروف آ

ایلانین زهله سی یارپوزدان گیده ر اودا یواسینین قابافیندا بیته ر

 

مار از پونه بدش می آید آن هم جلو لانه اش می روید

گام 2 - ضرب المثل ها حروف آ

ضرب المثل ها حروف آ

ایلانون قویورغون ایاقلاسان دونوب سنی سانجار

 

اگر پا روی دم مار بگذاری بر می گردد و تو را نیش می زند

ضرب المثل ها حروف آ

ایته چوره ک آتاللار ییه سینه خاطیر

 

سگ را به خاطر شبان حرمت دارند و نان می دهند

ضرب المثل ها حروف آ

ایش ایشی گورسه در ( گورسدر)

 

از کار کار زاید 

گام 3 - ضرب المثل ها حروف آ

ضرب المثل ها حروف آ

ایلانی سیداحمد الینه توتیر

 

مارا به دست سید احمد می گیرد

ضرب المثل ها حروف آ

ایلانین قنیمی بالاسیدور

 

بچه مار وبال مار است 

( از ماست که بر ماست )

ضرب المثل ها حروف آ

اشک پالچوا باتان ییرده بیرده گشمز

 

خر از جایی که یک بار به گل فرو رفته بار دوم از آنجا رد نمی شود 

 

( عبرت گرفتن )

ضرب المثل ها حروف آ

اوستی بزک آلتی تزه

 

روش بزک کرده و زیرش خراب است

 

( تزه همان مدفوع خر است )

ضرب المثل ها حروف آ

ایستدوق ثواب ائیلیاخ      کباب اولدوخ

 

خواستیم کار ثوابی بکنیم    خودمان کباب  شدیم

ضرب المثل ها حروف آ

ائل ایچون آغلایان گوز سوزقالار

 

هرکس برای جامعه بگرید نابینا می شود