گام 1 - ضرب المثل های حروف آ

ضرب المثل های حروف آ

اوتانیسان اوزووه الک توت

اگر خجالت می کشی به رویت الک بگیر

ضرب المثل های حروف آ

اوجوز اتون شورباسی اولماز

 

از گوشت ارزان شوربا نمی شود

از گوشت ارزان آبگوشت خوب درست نمی شود

ضرب المثل های حروف آ

اوت دان کول توره ر کولدن اوت

از آتش خاکستر زاید از خاکستر آتش

ضرب المثل های حروف آ

اولوم قاشینا گوز آراسینده دور

مرگ بین چشم و ابرو است

مزگ هرکسی بسیار نزدیک است

 

ضرب المثل های حروف آ

ایت ایتلیقدان ال چکه سومونماقیندان ال چکمز

سگ اگر از سگ بودنش دست بردارد از پلکیدن ( از بو کشیدن هایش ) دست بر نخواهد داشت

گام 2 - ضرب المثل های حروف آ

ضرب المثل های حروف آ

اوز بور کووی قوی قاباغیوا قاضی ایله

کلاه خودت را جلوت بگذار قاضی بکن

کلاه خودت را قاضی بکن

گام 3 - ضرب المثل های حروف آ

ضرب المثل های حروف آ

اولدی وار دوندی یوخ

مرگ هست ولی بازگشت نیست