گام 1 - ضرب المثل های حروف آ

ضرب المثل های حروف آ

آت دیر ناقدان اولماز

گوشت از ناخن جدا نمی شود

ضرب المثل های حروف آ

ایلان اولدوز گورمیین گه جان ویرمز

مار تا ستاره نبیند جان نمیدهد

گرفتن حق به زور

ضرب المثل های حروف آ

آق دونی آق دونلی دور

پیراهن سفید همان پیراهن سفید است

عدم فرق گذاری در انجام بعضی از امور

ضرب المثل های حروف آ

اوشاقون دادی …ده دور

لذت بچه در کودکی است یعنی موقعی که شاش می کند به شلوارش

ضرب المثل های حروف آ

اردبیل پیشیکی کوفته گورممیش

مثل این که گربه اردبیل کوفته ندیده

گام 2 - ضرب المثل های حروف ا

ضرب المثل های حروف ا

ارمنی دیر ( دیه ر ) مسلمانون سونکی عقلی

ارمنی می گوید عقل مسلمان از پس آید

ضرب المثل های حروف ا

اشکه دیدیلر معرفتون گورسَت کوله اغنادی

به خر گفتند معرفتت را نشان بده بر خاک غلطید

ضرب المثل های حروف ا

اِشکی سورور که من دَه خوجه میجان نیم

خرش را می راند که من هم اهل خوجه هستم

ضرب المثل های حروف ا

اشکیم اولمه یونجا بیچینجه یونجه سارالما توربا تیکینجه

یعنی بزه نمیر بهار می آید و خربزه با خیار می ید

درخواست صبر طولانی

ضرب المثل های حروف ا

اوزاق یرین اوماجین هولیلن دوگه للر

اوماج جاهای دور را دسته جمعی درست می شود

یعنی اخبار نقاط دور را خیلی بزرگ کنند

گام 3 - ضرب المثل های حروف ا

ضرب المثل های حروف ا

اوزگه زمی سی ( زمیسی ) دوز گوروکر اوزگه آروادی قیز گورسنه

 

مزرعه دیگران راست به نظر دیده می شود و زن دیگران دختر به نظر می رسد

 

یعنی مرغ همسایه غاز می آید

 

ضرب المثل های حروف ا

اوزگه اوزگه نین نمازین دستمازسیز گیلار

یعنی دیگران نماز دیگری را بدون وضو می خواند

ضرب المثل های حروف ا

اصلین ایتیره ن حرامزاده دور

کسی که اصل خودش را گم کند حرامزاده است

کسی که ندارد بر و نشان از پدر      تو بیگانه خوانش مخوان پسر

ضرب المثل های حروف ا

آل مردا اولار گوز نامرد

چشم آدمی نامرد و دست مرد است

یعنی چشم از کثرت کارها واهمه دارد ولی دست رشادت آنها را انجام می دهد

ضرب المثل های حروف ا

امید که وار یماق دان یئر دور

امید بهتر از خوردن است