گام 1 - ضرب المثل های حروف آ

ضرب المثل های حروف آ

آت دیر ناقدان اولماز

گوشت از ناخن جدا نمی شود

ضرب المثل های حروف آ

ایلان اولدوز گورمیین گه جان ویرمز

مار تا ستاره نبیند جان نمیدهد

گرفتن حق به زور

ضرب المثل های حروف آ

آق دونی آق دونلی دور

پیراهن سفید همان پیراهن سفید است

عدم فرق گذاری در انجام بعضی از امور

ضرب المثل های حروف آ

اوشاقون دادی …ده دور

لذت بچه در کودکی است یعنی موقعی که شاش می کند به شلوارش

ضرب المثل های حروف آ

اردبیل پیشیکی کوفته گورممیش

مثل این که گربه اردبیل کوفته ندیده

گام 2 - ضرب المثل های حروف ا

ضرب المثل های حروف ا

ارمنی دیر ( دیه ر ) مسلمانون سونکی عقلی

ارمنی می گوید عقل مسلمان از پس آید

گام 3 - ضرب المثل های حروف ا

ضرب المثل های حروف ا

اوزگه زمی سی ( زمیسی ) دوز گوروکر اوزگه آروادی قیز گورسنه

 

مزرعه دیگران راست به نظر دیده می شود و زن دیگران دختر به نظر می رسد

 

یعنی مرغ همسایه غاز می آید