گام 1 - ضرب المثل حروف آ

ضرب المثل حروف آ

الله داغینا باخار قار وئره ر

خداوند به کوهش نگاه می کند برف می دهد

خداوند به هرکس به اندازه لیاقت او می دهد

ضرب المثل حروف آ

آنادان امدیقیم سوت بورنومنان گلدی

شیری که از مادر خورده بودم از دماغم آمد ( مرارت بسیار کشیدم )

مشکلات و رنج های اخیر همه ی خوشی های گذشته را از یادم برد

ضرب المثل حروف آ

آل ویئر دیئیبلر آل یی دئمه ییبلر

بده و بگیر گفته اند و بگیر و بخور نگفته اند

خودداری از ادای قرض مذمور است

ضرب المثل حروف آ

آنا سوتین نن حلال دو

از شیر مادر هم حلال تر است

در این مال ذره ای ناپاکی وجود ندارد

 

ضرب المثل حروف آ

آنانون اوره گی یانار دایه نون آته گی

مادر را دل بسوزد دایه را دامن

گام 2 - ضرب المثل حروف آ

ضرب المثل حروف آ

آهیلا گدن قویروق یئیه ر

جاهیلا گئدن یوموروق

زنی که با مرد میانسال ازدواج می کند دمبه می خورد

و زنی که با جوان ازدواج می کند مشت می خورد

گام 3 - ضرب المثل حروف آ

ضرب المثل حروف آ

آغلامین اوشاقا سوت ویرمزلر

به بچه ای که گریه نمی کند شیر نمی دهند

 یعنی حق را باید مطالبه کرد