گام 1 - ضرب المثل ها با حرف آ

ضرب المثل ها با حرف آ

آدام توپور دیگین یالاماز

آدم تف خود را لیس نمی زند

یعنی به قولی که داده ای عمل بکن و زیر قول خودت نزن

ضرب المثل ها با حرف آ

آدام لوخ اون دور

دو قفوزی دون دیر

 

از ده نفر آدم ممکن است یک نفر آدم باشد و بقیه به ظاهر آدم هستند
ضرب المثل ها با حرف آ

آدامی آدم ائلیه ن پارادور

پاراسیز آدام گونی قارادور

 

آدم را پول آدم می کند

آدم بی پول روزگارش سیا است

ضرب المثل ها با حرف آ

آدین دیمه قوی بلیمه (سند تاریخی دارد)

 

نامش را نگو خودش را بیاور

 

سلطان بهرام شاه غزنوی با آن که 200 فیل جنگی همراه داشت در جنگ با غوران شکست خورده و مجبور شد یکه و تنها از برابر دشمن فرار کند پس از آن که مدتی است تاخت به در آسیابی رسید آسیابان که جوان مودبی بود از مهمان کنار جوی آب پذیرایی کرد و نان و پونه و پنیر برابرش نهاد سلطان پس از سیر شدن میل استراحت کرد از جوان درخواست که رختخوابی تهیه کند آسیابان گفت غیر از الاغ پوشاکی وجود ندارد سلطان گفت آدین دیمه قوی بیلمه

ضرب المثل ها با حرف آ

آغاج بار گئتیر دیکجه باشین اشاغی ایر

 

درخت هر چه پربارتر باشد سرش پایین تر است ( آدم دانا متواضع تر است )

گام 2 -

آچارام صندوقی

 توکرم پانبوقی

 

صندوق را باز می کنم

و پنبه ها را بیرون می ریزم

( افشاگری کردن)

گام 3 - ضرب المثل حروف (آ )

ضرب المثل حروف (آ )

آدمی زاد چی سوت امیب

به آدمی زاده اعتباری نیست

آدمیزاد شیر خام مکیده است