گام 1 - ضرب المثل ها با حرف آ

ضرب المثل ها با حرف آ

آدام توپور دیگین یالاماز

آدم تف خود را لیس نمی زند

یعنی به قولی که داده ای عمل بکن و زیر قول خودت نزن

ضرب المثل ها با حرف آ

آدام لوخ اون دور

دو قفوزی دون دیر

 

از ده نفر آدم ممکن است یک نفر آدم باشد و بقیه به ظاهر آدم هستند
ضرب المثل ها با حرف آ

آدامی آدم ائلیه ن پارادور

پاراسیز آدام گونی قارادور

 

آدم را پول آدم می کند

آدم بی پول روزگارش سیا است

ضرب المثل ها با حرف آ

آدین دیمه قوی بلیمه (سند تاریخی دارد)

 

نامش را نگو خودش را بیاور

 

سلطان بهرام شاه غزنوی با آن که 200 فیل جنگی همراه داشت در جنگ با غوران شکست خورده و مجبور شد یکه و تنها از برابر دشمن فرار کند پس از آن که مدتی است تاخت به در آسیابی رسید آسیابان که جوان مودبی بود از مهمان کنار جوی آب پذیرایی کرد و نان و پونه و پنیر برابرش نهاد سلطان پس از سیر شدن میل استراحت کرد از جوان درخواست که رختخوابی تهیه کند آسیابان گفت غیر از الاغ پوشاکی وجود ندارد سلطان گفت آدین دیمه قوی بیلمه

ضرب المثل ها با حرف آ

آغاج بار گئتیر دیکجه باشین اشاغی ایر

 

درخت هر چه پربارتر باشد سرش پایین تر است ( آدم دانا متواضع تر است )

گام 2 -

آچارام صندوقی

 توکرم پانبوقی

 

صندوق را باز می کنم

و پنبه ها را بیرون می ریزم

( افشاگری کردن)

آلا ایتدن مشهور دو

 

از سگ رنگارنگ هم مشهورتر است

الله عقیل پایلیاندا سن هار دیدون ( سن هانسی چولون دیبین دی دون )

 

خداوند وقتی به بنده ها عقل می داد تو کجا بودی

آغیر اوتو باتمنا گل

 

سنگین و موقر باش

آلله ایشیه ال آپارماق اولماز

 

در کار خدا نمی توان دخالت کرد

گام 3 - ضرب المثل حروف (آ )

ضرب المثل حروف (آ )

آدمی زاد چی سوت امیب

به آدمی زاده اعتباری نیست

آدمیزاد شیر خام مکیده است

ضرب المثل حروف (آ )

میوه نون یاخشی سین مئشه ده چاقفال یئیه ر

 

میوه خوب ار در جنگل شغال می خورد.

همیشه محصول خوب نصیب افراد بد میشود

ضرب المثل حروف (آ )

آغاجی ئوز ایچین نن قورت یئیر

 

درخت را از درون خویش کرم می خورد

 

نظیر :از ماست بر ماست

ضرب المثل حروف (آ )

آغین آدی وار قره نین دادی

 

سفید اسم  ورسم دارد سیاده مزه

ضرب المثل حروف (آ )

آغ گون آدامی آغاردار قارا گون آدامی قارالدار

 

روزگار سفید آدمی را سفید می کند  و روزگار سیاه آدمی را سیاه می کند.