گام 1 - ضرب المثل هاتی ترکی با حروف ل

ضرب المثل هاتی ترکی با حروف ل

لولنج وئره وئره گئدر آفتافا قیمتینه

 

قیمت لولنج هایی که خریدی اگر بشکند به قیمت یک آفتابه می رسد

گام 2 - ضرب المثل های ترکی با حروف (م)

ضرب المثل های ترکی با حروف (م)

مالوی بَرک توت قونشوویاوغری توتما

 

از اموالت خوب نگهداری کن اگر سرقت شود به همسایه خود گمان بد نبری

گام 3 - ضرب المثل های حروف م

ضرب المثل های حروف م

مین دفعه اوش           بیر دفعه بیش

 

هزار بار اندازه بگیر       و یک دفعه ببر