گام 1 - ضرب المثل هاتی ترکی با حروف ل

ضرب المثل هاتی ترکی با حروف ل

لولنج وئره وئره گئدر آفتافا قیمتینه

 

قیمت لولنج هایی که خریدی اگر بشکند به قیمت یک آفتابه می رسد

گام 2 - ضرب المثل های ترکی با حروف (م)

ضرب المثل های ترکی با حروف (م)

مالوی بَرک توت قونشوویاوغری توتما

 

از اموالت خوب نگهداری کن اگر سرقت شود به همسایه خود گمان بد نبری

ضرب المثل های ترکی با حروف (م)

مال گدر بیر یانه ایمان گدر مین یا نه

 

اموال به یک راه می رود ولی ایمان به هزار جا

ضرب المثل های ترکی با حروف (م)

مالی چوخ اوزی قره ( گونی قره)

 

اموال زیاد ولی رویش یا روزش سیاه است

ضرب المثل های ترکی با حروف (م)

مثلده مناقشه یوخدور

 

در مثل منافشه نیست

ضرب المثل های ترکی با حروف (م)

مردار اصگی اود توتماز

 

کهنه مردار ( نجس ) آتش نمی گیرد

گام 3 - ضرب المثل های حروف م

ضرب المثل های حروف م

مین دفعه اوش           بیر دفعه بیش

 

هزار بار اندازه بگیر       و یک دفعه ببر

ضرب المثل های حروف م

مالیم خراب اولین جا      جانیم خراب اولسون

 

به جای این که مالم خراب شود    جانم خراب شود ( به مزاح)

ضرب المثل های حروف م

مومن آیینه مومن دور

 

مومن آیینه مومن است

ضرب المثل های حروف م

مشتری نونن گوزی کور اولماسا جنس یرده قالار

 

اگر چشم مشتر کور نباشد جنس در زمین می ماند