گام 1 - ضرب المثل به لهجه ترکی اسکویی(سری سوم)

 ضرب المثل به لهجه ترکی اسکویی(سری سوم)

قالان ایشه قار یاغار

 

به کاری که می ماند رویش برف می بارد

 ضرب المثل به لهجه ترکی اسکویی(سری سوم)

 قانی قانی نن یومازلار

 

خون را با خون نمی شویند

 

اُفت ادراک آن حال است و قال

خون به خون شستن محال است و محال

مولوی

 ضرب المثل به لهجه ترکی اسکویی(سری سوم)

قره بخت داغلارا چیخسا داغلاری دومان توتار

 

کسی  که بختش سیاه است اگر به کوه برود کوه را دمان می گیرد

 ضرب المثل به لهجه ترکی اسکویی(سری سوم)

قره گونون عمری آز اولار

عمر روزهای سیاه کم می باشد

 ضرب المثل به لهجه ترکی اسکویی(سری سوم)

قود دومانولغ آختارار

گرگ هوای مه آلود را می خواهد

گام 2 - ضرب المثل به لهجه ترکی اسکویی(سری سوم)

 ضرب المثل به لهجه ترکی اسکویی(سری سوم)

قورخولی باش سلامت اولار

سری که می ترسد سلامت می باشد

گام 3 - ضرب المثل به لهجه ترکی اسکویی(سری سوم)

 ضرب المثل به لهجه ترکی اسکویی(سری سوم)

قوچ ایگید دایی سی نه چگر         خاتون قیزخالاسینا

پسر خواهر به دایی اش می رود     دختر خانم به عمه اش می رود