گام 1 - ضرب المثل به لهجه ترکی اسکویی(سری سوم)

 ضرب المثل به لهجه ترکی اسکویی(سری سوم)

قالان ایشه قار یاغار

 

به کاری که می ماند رویش برف می بارد

 ضرب المثل به لهجه ترکی اسکویی(سری سوم)

 قانی قانی نن یومازلار

 

خون را با خون نمی شویند

 

اُفت ادراک آن حال است و قال

خون به خون شستن محال است و محال

مولوی

 ضرب المثل به لهجه ترکی اسکویی(سری سوم)

قره بخت داغلارا چیخسا داغلاری دومان توتار

 

کسی  که بختش سیاه است اگر به کوه برود کوه را دمان می گیرد

 ضرب المثل به لهجه ترکی اسکویی(سری سوم)

قره گونون عمری آز اولار

عمر روزهای سیاه کم می باشد

 ضرب المثل به لهجه ترکی اسکویی(سری سوم)

قود دومانولغ آختارار

گرگ هوای مه آلود را می خواهد

گام 2 - ضرب المثل به لهجه ترکی اسکویی(سری سوم)

 ضرب المثل به لهجه ترکی اسکویی(سری سوم)

قورخولی باش سلامت اولار

سری که می ترسد سلامت می باشد

 ضرب المثل به لهجه ترکی اسکویی(سری سوم)

قویون اولی می ین یرده     گچی عبدالکریم آقا دور

در جایی که گوسفند  نمی باشد    بز آقای عبدالکریم است

جایی که گوشت نیست چغندر پهلوان است

 ضرب المثل به لهجه ترکی اسکویی(سری سوم)

قولون سینی خی بویونه یوکدور

بازوی شکسه برای گردن بار است

 ضرب المثل به لهجه ترکی اسکویی(سری سوم)

قوی روغی قاپی آلتینن چیخدی

دمش از زیر در بیرون آمده

 ضرب المثل به لهجه ترکی اسکویی(سری سوم)

قوناخ اِو ائو سونون دَوسی دور                  هاردا خیخ لاسا گرخ اوردا یاتا

مهمان شتر صاحب خانه است       هرجا که او را بخوابانند آنجا می خوابد

گام 3 - ضرب المثل به لهجه ترکی اسکویی(سری سوم)

 ضرب المثل به لهجه ترکی اسکویی(سری سوم)

قوچ ایگید دایی سی نه چگر         خاتون قیزخالاسینا

پسر خواهر به دایی اش می رود     دختر خانم به عمه اش می رود

 ضرب المثل به لهجه ترکی اسکویی(سری سوم)

قیش کیخار اوزی قره لوخ کوموره قالار   

زمستان می گذرد و روسیاهی به زغال می ماند

 ضرب المثل به لهجه ترکی اسکویی(سری سوم)

قیرفی نون نچه بالاسی اولار    بیری طلان چیخار

قرقی چندین بچه دارد     ولی فقط یکی از آنها طلان می شود

 ضرب المثل به لهجه ترکی اسکویی(سری سوم)

قین قودانون تورپاغین بین یردن جوتومر

خاک فامیل عروس یا داماد را از یک جا بر می دارند

 ضرب المثل به لهجه ترکی اسکویی(سری سوم)

قیزین دومییه ن دی زین دو ه ر

 

آن کسی که دخترش را تنبیه نکند زانویش را می زند