ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × 4 =

بستن
بستن

چگونه صفحه ﺛﺒﺖ ﺧﻄﺎ ﻫﺎی قطار را بشناسیم؟

چگونه صفحه ﺛﺒﺖ ﺧﻄﺎ ﻫﺎی قطار را بشناسیم؟

آشنایی با صفحه ﺛﺒﺖ ﺧﻄﺎی لوکوموتیو

ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺷﻜﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ، در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰی CPU ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻔﺨﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎ:

ﻣﺮور ﭘﻴﻐﺎﻣﻬﺎی ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ:

ﺗﻮﺻﻴﻒ ﭘﻴﻐﺎم:

اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻄﺎﻳﺎ Log Fault روﻳﺖ ﮔﺮدد. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺰوﻟﻲ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ در راس و اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﭼﻴﺪه و ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ.

 

مطالب مرتبط


گام 1 - ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻔﺨﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎ:

(ﺻﻔﺨﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎ) : ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺷﻜﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ، در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي CPU ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻄﺎﻳﺎ Log Fault روﻳﺖ ﮔﺮدد. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺰوﻟﻲ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ در راس و اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﭼﻴﺪه و ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﻫﺮ ﺧﻄﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ، ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ و ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺎ و ﻧﻮع ﺧﻄﺎ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻄﺎﻳﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ آن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺤﻞ اﻳﺠﺎد اﺷﻜﺎل و ﻧﻮع اﺷﻜﺎل، ﺑﺎ ﺻﺮف ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎنﺑﻪ رﻓﻊ اﺷﻜﺎل ﭘﺮداﺧﺖ. ﺑﺮﺧﻲ اوﻗﺎت، اﺷﻜﺎل ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادن ﻋﻴﺐ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه،

از اﻳﺠﺎد آﺳﻴﺒﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﺗﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد. ﺻﻔﺨﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻴﻮب ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻧﻴﺰ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ اﺷﺎره ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻲ، ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﺎل ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻋﻴﺐ را در آن ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﻴﺒﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ، ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر رﻓﺘﻪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آن ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻠﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ IDEAS و ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻣﺎﺟﻮل ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻣﺎﺟﻮل ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ Log Fault ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ:

اﻟﻒ- در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر، ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﮔﻤﻪ   وارد ﻣﻨﻮي اﺻﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮﻳﺪ.

ب – ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ دادن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ در ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺑﺮروي Log Fault رﻓﺘﻪ و دﮔﻤﻪ " "‘ را ﺑﺰﻧﻴﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﮔﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻴﻦ رﻛﻮردﻫﺎي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺮاي ﺧﺮوج از اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ دﮔﻤﻪ " "‘ را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ. ﺻﻔﺤﻪ اي ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ ﺳﻮال ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﺎﻳﻞ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه را ﭘﺎك ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ آن اﻃﻼﻋﺎت را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺨﺴﺖ – ﭘﺎك ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت از ﺻﻔﺨﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ – ﺟﻮاب دﻫﻴﺪ، ﭘﺲ از آن ﻧﻴﺰ ﺻﻔﺨﻪ اي ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺎك ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻮال ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﻮال از دﮔﻤﻪ " "‘ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﮔﺰﻳﻨﻪ دوم را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﻄﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ. ﻳﻜﻲ از ﺧﻄﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد، ﺧﻄﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم O/V Gen Main اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺒﻮدن SCR، ﻋﺪم ﺗﻨﻈﻴﻢ ORS در ﮔﺎورﻧﺮ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎدث ﺷﻮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: Limit .Excit ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻋﻤﺪه ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪه اﻳﻦ ﻋﻴﺐ، ﺑﺎر ﻧﺎﻣﻘﺮر ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺑﺎر ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز را ﻣﻲ ﻛﺸﺪ، ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮران ﺳﻌﻲ در ﺷﺘﺎب دادن ﺑﻪ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ در ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ را دارد. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از دﻧﺪه ﻳﻚ و دو، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ را ﺗﺤﺖ ﺑﺎر دﻧﺪه ﻫﺸﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮﺟﺮﻳﺎن و وﻟﺘﺎژ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻪ آرﻣﻴﭽﺮ ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺟﺮﻳﺎن و وﻟﺘﺎژ و ﻣﺪت زﻣﺎن اﻋﻤﺎل ﺑﺎر و اﺣﺘﻤﺎل داغ ﺷﺪن ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮر، ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻗﺪرت از ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮر، ﺳﻌﻲ در ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻨﻚ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، از ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ زﻣﺎن ﺣﺪودا ﺑﻴﻦ ده ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺖ. ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮراﻧﺎن ﻛﻪ از اﻳﻦ اﻣﺮ آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ روﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻴﺼﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮض ﻛﺮده و آن را ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﻴﺸﻪ درﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺘﻬﺎي ﻣﻘﺮر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد..

 

(ﺻﻔﺨﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎ)ﺧﻄﺎﻫﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد:

ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺧﻄﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد، Failure XDucer اﺳﺖ. ﻣﻨﻈﻮر از XDucer در ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻄﺎﻳﺎ Transduser ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ.

ﻳﻜﻲ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﻣﻔﺮوض ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﺮ ﭘﺪﻳﺪه اي، ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻳﻤﻲ از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺮاب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﭼﺮاغ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر در ﭘﺎﻧﻞ ﻣﺎﺟﻮل CPU ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. اﺣﺘﻤﺎل دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺗﺼﺎﻟﻲ و ﻳﺎ ﻗﻄﻌﻲ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار در ﻣﺪار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﻳﻦ اﺷﻜﺎل و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺎم ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﺧﺮاب، در ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﺮاغ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﺧﺮاب ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺪار ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮرﻫﺎ و ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻌﻴﻮب ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻴﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺳﺮي – ﭘﺎراﻟﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪار ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ اﺳﺖ.

ﺑﺮاي رﻓﻊ اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

اﻟﻒ( آﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي S را از ﻣﺪار ﺧﺎرج و ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي P را وارد ﻣﺪار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟

ب( آﻳﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺳﺮي – ﭘﺎراﻟﻞ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟

ج( آﻳﺎ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻴﺮ را درﻳﺎﻓﺖ و ﺣﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ؟ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي P در ﻣﺪار ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ وﻟﻲ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ، ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ از ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮي ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎراﻟﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺪﻫﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﻣﺪار ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﺮاي رﻓﻊ اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ ﺑﺎﻳﺪ زﺑﺎﻧﻪ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ آن ﺧﻮدﻛﺎر )ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر(ﺗﻤﻴﺰﻛﺎري ﮔﺮدد و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺻﻮرت ﺧﺮاب ﺑﻮدن زﺑﺎﻧﻪ، ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺖ، از ﻛﺸﺶ ﻛﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺸﺎر ﻫﻮاي AirBox ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد. اﺣﺘﻤﺎل دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﻳﺪن آﻣﺪن اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﺮدد، درﮔﻴﺮ ﺷﺪن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي P ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺒﻞ ازآﻧﻜﻪ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي S در ﻣﺪار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻠﻜﺘﻮر ﺑﺮاي ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻠﻜﺘﻮر درﺳﺖ ﺑﻮد ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد MFT، در ﺻﻔﺨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ IDEAS وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺷﻜﺎل از MFT ﻧﺒﻮد، ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ Output / Input ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر، از ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از ﺧﺮاﺑﻲ ﭘﺮدازﻧﺪه اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﻓﺘﻴﺪ، آن را ﺑﺎ ﻣﺎﺟﻮل دﻳﮕﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺧﻄﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد، Battery Backup Low اﺳﺖ. از اوﻟﻴﻦ روز ﺛﺒﺖ اﻳﻦﺧﻄﺎ، ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺪت ﺳﻲ روز ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻃﺮي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. 

 

ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻔﺨﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎ:

ﺻﻔﺨﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎ :(ﺑﺎﻃﺮي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن)

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ، ﺑﺎﻃﺮي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن از ﻧﻮع ﺑﺎﻃﺮي 3,6 وﻟﺖ ﻟﻴﺘﻴﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﺷﻜﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺎﻳﺪ، ﺟﻮاب ﻧﺪادن ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻓﺮاﻣﻴﻦ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ در ﻫﺮ اﺷﻜﺎل ﺑﺮﻗﻲ، اوﻟﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﺟﻮﻟﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﺟﻮل ﺑﭙﺮدازﻳﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﺮ دﺳﺘﻮري ﻛﻪ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺻﺎدر ﻣﻲﺷﻮد، از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﺗﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺟﺰاي ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ LED ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر )ﺑﺮق 74 و 24 وﻟﺖ( ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ وﺿﻌﻴﺖLED ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق در ﻫﺮ ﻛﺎرت را ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم PWR ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

اﮔﺮ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﺮاغ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ روﺷﻦ ﻧﺒﻮد، ﻣﺎﺟﻮل را ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ دﻳﮕﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﺷﻜﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ، "درﺟﺎ زدن ﭼﺮخ" ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑ

ﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ و رﻓﻊ اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ IDEAS ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ Monitor و در زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه Counter Slip Wheel وارد ﺷﻮﻳﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺮﻳﺎن و وﻟﺘﺎژ ﻫﺮ ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﻔﺮاﻧﺴﻞ زﻣﺎﻧﻲ و ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻋﻴﺐ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺎوت و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن "ﺷﻦ ﭘﺎش" ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻳﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف در ﺑﻴﻦ ﻛﺪام ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻌﻴﻮب، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آن اﻗﺪام ﻛﻨﻴﺪ.

ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ، از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدن "ﺗﺮﻣﺰ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ" اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﻣﺪار ﺗﺮﻣﺰ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده و ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪار ﺗﺮﻣﺰ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪار GBFD و ﻛﺎرﻛﺮد ﻓﻦ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎي ﺗﺮﻣﺰ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺑﭙﺮدازﻳﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﻦ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎي دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺪار ﺑﺎز ﺑﺮاي GBFD اﻳﺠﺎد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺑﺎ ﺣﺲ ﻛﺮدن اﻳﻦ اﺻﻞ ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻓﻦ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻛﺎر ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣﺪار ﺗﺮﻣﺰ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ را ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻦ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎي دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺑﭙﺮدازﻳﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺪار ﺗﺮﻣﺰ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ "ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ" و ﻳﺎ ﻓﻦ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮﻣﺰ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ و ﻳﺎ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر GBFDاﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺸﻜﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم Limit Excit در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻣﺎﺟﻮل ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي در زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ Log Fault ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. دﻻﻳﻞ ﻋﺪﻳﺪه اي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﻧﺤﻮه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎر ﮔﺎورﻧﺮ اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب، ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻮﺗﻮر ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﻧﺪارد. ﺗﻨﻬﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ دارد از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎر ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺑﺮاي دﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ، وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺎورﻧﺮ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻮﻳﻴﭻ ﻓﺸﺎر ﮔﺎورﻧﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.

ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲﺑﻴﺸﺘﺮ دﻟﻴﻞ "ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ" ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮﻳﻴﭻ ﻓﺸﺎر ﮔﺎورﻧﺮ و ﻧﺤﻮه ﻛﺎرﻛﺮد آن ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ: در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺑﺎر ﺑﺮود، ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ زﻳﺮﺷﺎﺧﻪ Inquiry Excitattion در ﺷﺎﺧﻪ Monitor از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ IDEAS ﻧﻤﺎد ﻓﺸﺎر ﮔﺎورﻧﺮ ﺑﺎﻳﺪ رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ Decrease ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮاي دﻳﺪن اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ روي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ Diagnostics و ﻳﺎ Monitor رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ Up” “GOV و DWN” “GOV ﺑﭙﺮدازﻳﺪ. در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻲ ﺑﺎر ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺒﻞ ازاﻳﻨﻜﻪ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ در دﻧﺪه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺳﺮ ﻓﻠﺶ ﺑﺎﻳﺪ رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق ﺑﻪ ﺻﻮرت OFF” = UP “GOV و ON” = DWN “GOV ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮد.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻨﺜﻲ ﻫﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻋﺒﺎرت ﻓﻮق را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻳﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ذﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ:

اﻟﻒ( ﺳﻴﻢ ﻫﺎي GPS اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎﻻت ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ 32C4 از ﻧﻘﺸﻪ G1 ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهﻓﻨﻲ 006 – 012 – IPS ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ب( ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ورودي ﺑﻪ GPS اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮاي رﻓﻊ اﺷﻜﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﭽﻬﺎي ﻧﺼﺐ GPS ﺑﺮ روي رك ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ وروردي ﮔﺎورﻧﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم)ﻟﻮﻟﻪ(AC ﻗﺮار دارﻧﺪ،

ورودي ﺑﺎﻻي ﺷﻴﻠﻨﮓﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮيﻣﻲ   ﺷﻮد    و    ورودي    ﭘﺎﻳﻴﻦ    ﺷﻴﻠﻨﮓ    ﻣﺘﺼﻞ    ﺑﻪ“Vane     Servo     to    Decrease    Excitation”.ﺷﻮد ﻣﻲ ﮔﺎورﻧﺮ ورودي از “Vane Servo to Increase Excitation”در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و ﻋﻴﺒﻲ در ﻧﺤﻮه ﭼﻴﺪﻣﺎن و ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ، ﻋﻴﺐ از ﻧﺤﻮه ﻛﺎرﻛﺮد ﻗﻄﻌﻪ)ﺳﻮﻳﻴﭻ ﻓﺸﺎر ﮔﺎورﻧﺮ( ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮد.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﺪ، ﻋﻴﺐ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و داﺧﻞ ﮔﺎورﻧﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﻓﻊ اﺷﻜﺎل،واﺣﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻻزم را ﺑﺮ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد. در ﺑﺎزدﻳﺪي ﻛﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ از ﮔﺎورﻧﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آورد از او ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻮﻟﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ. اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎن درﺳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﮔﺎورﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺪار ارﺳﺎل ﻧﺸﻮد. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻮﻟﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ33 از ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺴﺨﻪ G1 از ﻣﺪارك ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻓﻨﻲ 006 – 012 – IPS ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﺷﻜﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎدث ﺷﻮد، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲﻋﻴﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ "ﻣﺪار ﺗﺤﺮﻳﻚ" ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ رﺑﻂ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻠﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل در آن ﺣﺎدث ﺷﻮد و ﺑﻨﺪه ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آن ﻣﻲ ﭘﺮدازمﻣﺪار GFC و ﺧﻮد ﻗﻄﻌﻪ GFC اﺳﺖ.

اﺷﻜﺎﻟﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

1 -  ﺧﺮاﺑﻲ ﺧﻮد ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ آن و ﻧﺤﻮه ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ آن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبManual Srvice Locomotive و ﻧﻴﺰ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ، اﻗﺪام ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺑﺎ ﻓﺮض اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ، اﺷﻜﺎل اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ذﻳﻼً ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﻤﻜﻦ اﻳﻦ اﺷﻜﺎلﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ:

2 - ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وﻟﺘﺎژ ورودي ﺑﻪ ﭘﻴﻦ ﺷﻤﺎره 220 ﻗﻄﻊ ﺑﺎﺷﺪ. رد ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪار ورودي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺻﻔﺤﻪ 25 از ﻣﺪارك ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 006 – 012 – IPS ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. -3 اﮔﺮ وﻟﺘﺎژ ورودي ﺑﻪ ﭘﻴﻦ 220 درﺳﺖ ﺑﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﻦ 221 ﻛﻪ ﺧﺮوﺟﻲ از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ورودي ﺑﻪ GFC اﺳﺖ ﻣﻮرد

ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

اﻳﻦ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

اﻟﻒ( اﮔﺮ ﺧﺮوﺟﻲ از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﻪ GFC وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ وﻟﺘﺎژ ﭘﻴﻦ 221 وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺪار ﻛﻮﻳﻞ GFC از ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﻛﻮﻳﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ب( در ﺻﻮرت وﺟﻮد ورودي 220 ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﺮوﺟﻲ 221 از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﻪ GFC، ﻣﺎﺟﻮل ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﺮاب ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدد.

پ( اﮔﺮ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮق ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﻮﻳﻞ GFC ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ، ﻗﻄﻌﻪ GFC ﻣﻌﻴﻮب ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدد.

در اداﻣﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ "ﻛﻠﻴﺪ ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ" ﺑﭙﺮدازﻳﻢ. ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ در ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮﻫﺎي

GT26CW اﻳﺮان داراي ﭼﻬﺎر وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

1 - ﺗﻤﺎم ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ در ﻣﺪار

2 - ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اول و ﭼﻬﺎرم ﺧﺎرج از ﻣﺪار

3 -  ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي دوم و ﭘﻨﺠﻢ ﺧﺎرج از ﻣﺪار

4 - ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻮم و ﺷﺸﻢ ﺧﺎرج از ﻣﺪار ﻛﺎرﺑﺮان ﻋﺰﻳﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺤﻮه آراﻳﺶ و ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ در ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮري ﺑﺎ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل اﻳﺮان ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ از در اﻳﻦ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از آراﻳﺶ 16 – 25 – 34 از آراﻳﺶ 14 – 25 –36 اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

وﻗﺘﻲ از ﻛﻠﻴﺪ "ﺧﺎرج ﻛﻦ ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ" در ﻣﺪار ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ، اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻧﻤﺎد “TMC*” در زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ Tests و ﺻﻔﺤﻪ Output / Input ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎ ﻧﻤﺎد “MCO**” ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺎﺟﻮل ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي ﻫﻢ، ﭼﺮاغ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي ﻛﻠﻴﺪ ﺧﺎرج ﻛﻦ ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎي MCO1 ﻳﺎ MCO2 و ﻳﺎ MCO3 ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻋﺒﺎرات ﻓﻮق ﻣﻨﻈﻮر از * ﻫﻤﺎن ﻋﺪد ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه در ﻛﻨﺎر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻮﺗﺎه ﻛﺮدن ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي "ﺧﺎرج ﻛﻦ ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮر" ﻳﻜﻲ از ﭼﺮاﻏﻬﺎي ﻛﻨﺎر ﻣﺎﺟﻮل ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭼﺮاغ روﺷﻦ ﻧﺸﻮد، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

1 -  ورودي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻮﻳﻴﭽﻬﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺧﻮدﻛﺎرﻫﺎي RV ﻗﻄﻊ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﭼﺮاغ MCO1

روﺷﻦ ﻧﺒﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺪار PA21 و ﻳﺎ PA22 ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ 81 ﻣﻴﻜﺮوﺳﻮﻳﻴﭻ RV4/R3 ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ، ﺣﺎدث ﺷﺪه

ﺑﺎﺷﺪ.

2 -  در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ورودي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻮﻳﻴﭽﻬﺎ درﺳﺖ ﺑﻮد، اﺷﻜﺎل اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ زﺑﺎﻧﻪ ﻳﻜﻲ از

ﻣﻴﻜﺮوﺳﻮﻳﻴﭽﻬﺎي RV4/R3 و ﻳﺎ RV1/L3 ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ MCO1 ﻗﺮار دارد. -3 اﮔﺮ ﺧﺮوﺟﻲ از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻮﻳﻴﭻ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮد، ﻋﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺎﺟﻮل ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺑﺎﺷﺪو در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﺟﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺟﻮل دﻳﮕﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدد.

ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه ﻓﻮق در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﻬﻠﻲ MCO2 و MCO3 ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﻛﻠﻴﺪ "ﺧﺎرج ﻛﻦ ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ" ﺧﻮدﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺎرش ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ دﻫﻨﺪ. اﮔﺮ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻴﻔﺘﺎد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

 

1 -  ورودي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻠﻴﺪ Selector ﻗﻄﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺗﺴﺖ ﻣﺪار ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ 32D3 از ﻧﻘﺸﻪ G1 ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻓﻨﻲ 006 – 012 – IPS ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

2 -  ﺧﺮوﺟﻲ از ﺧﻮد ﻛﻠﻴﺪ Selector ﻗﻄﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺮاﺑﻲ ﺧﻮد ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﻛﻠﻴﺪ Selector "ﺧﺎرج ﻛﻦ ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮر" ﺧﻮدﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺎرش ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ دادﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ MCO* ﻧﻴﺰ روﺷﻦ ﺷﺪ وﻟﻲ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ در وﺿﻌﻴﺖ "ﺧﺎرج ﻛﻦ ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ" ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﺪ Selector ﺑﺮق ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻳﺎ درﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺑﺮق، ﺧﻮد ﺑﻮﺑﻴﻦ ﺧﺮاب اﺳﺖ.

در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻠﻴﺪ Selector ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺷﻜﺎﻻت ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ و دﻻﻳﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ از ﺣﻮﺻﻠﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺧﺎرج اﺳﺖ، از اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﻮدداري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﻣﻲ ﭘﺮدازم.

ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﺤﻈﻪ اي ﻧﺤﻮه واﻛﻨﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻳﺮﺷﺎﺧﻪ Diagnostics ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ.

ﻣﺮور ﭘﻴﻐﺎﻣﻬﺎي ﻟﺤﻈﻪ اي ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ(ﺻﻔﺨﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎ):

اﻳﻦ ﭘﻴﻐﺎﻣﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﺪاري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻓﺮﻣﺎن وﺟﻮد دارد، ﺑﺮ روي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻳﺎ ﻟﻐﻮ ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺒﻠﻲ ﮔﺮدد، ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺒﻠﻲ ﭘﺎك ﺷﺪه و ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﻳﻦ ﭘﻴﻐﺎﻣﻬﺎ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ IDEAS در زﻳﺮﺷﺎﺧﻪ Diagnosis و در ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي ﻧﻴﺰ در آﻳﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي، در ﻣﻨﻮي اﺻﻠﻲ داﺧﻞ ﮔﺰﻳﻨﻪ Diagnostics ﺷﻮﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻟﻴﺴﺘﻲ از وﺿﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﻗﺪرت (ﺗﺤﺮﻳﻚ)، ﻟﻮد ﺗﺴﺖ و ﺗﺮﻣﺰ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ. در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺣﺎﻟﺖ "ﺗﺤﺮﻳﻚ" ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎري ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺻﻔﺤﻪ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ"ﺗﺤﺮﻳﻚ" ﻳﺎ ﻫﻤﺎن "ﻗﺪرت" اﺳﺖ.

ﺑﺮاي ﺣﺮﻛﺖ در ﺑﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻮع ﻧﻤﺎﻳﺶ – ﺗﺤﺮﻳﻚ، ﻟﻮد ﺗﺴﺖ و ﻳﺎ ﺗﺮﻣﺰ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ – ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﮔﻤﻪ ﻫﺎي راﻫﺒﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر، اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ، ﺳﺮ ﺻﻔﺤﻪ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم آن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و داده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﻻزم را ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،

ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮي را ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺣﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر و ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰيﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﻴﻐﺎﻣﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪ اي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻠﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن آن ﭘﻴﻐﺎﻣﻬﺎ، در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﺳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺟﺪول ﻣﻮرد اﺷﺎره اﻧﻮاع ﭘﻴﻐﺎﻣﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي HMI و ﻳﺎ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ IDEASﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮد و ﻣﻌﻨﺎي ﻫﺮ ﭘﻴﻐﺎم ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي "ﻗﺪرت"، "ﺗﺮﻣﺰ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ" و " ﻟﻮد ﺗﺴﺖ"، وﺟﻮدﻋﻼﻣﺖ * در ﻛﻨﺎر ﻫﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن آن ﮔﺰﻳﻨﻪ در آن ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ. ﻋﺒﺎراﺗﻲ ﻛﻪ در ﺳﺘﻮن "ﭘﻴﻐﺎﻣﻬﺎي "HMI ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ * ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺎدث ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ازﺗﺤﺮﻳﻚ اﻓﺘﺎدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺷﻮد.

اطلاعات مطلب

 • قطار
 • 193 بازدید
 • blankblankblankblankblank (2 votes, average: 5٫00 out of 5)
  blankLoading...
 • آخرین ویرایش توسط : فخر کامبیز - یکشنبه, 09 ژوئن 19, 11:54 ق.ظ
 • ﺻﻔﺨﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎ

دیدگاه کاربران

 1. حسین خوش بیان
  حسین خوش بیان - 2019/06/23 - 12:15 ب.ظ
 2. Avatar
  پارسا پورمحمد - 2019/06/28 - 12:14 ق.ظ
  • سیامک
   سیامک - 2019/07/08 - 11:06 ق.ظ
 3. مونسی
  مونسی - 2019/08/19 - 9:39 ق.ظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب