گام 1 - شماره گذاری صفحات

شماره گذاری صفحات

ابتدا از قسمت Insert از گروه Header& Footer روی گزینه Page Number کلیک کرده در این حالت منوی ظاهر می شود.

شماره گذاری صفحات

از منوی Page Number منوی Top of  Page شماره را بالای صفحه نمایش می دهد.

همان طور که در تصویر مشاهده میکنید گزینه های متنوعی دارد بستگی به سلایق تان دارد که در شکل زیر یکی را انتخاب کردیم مشاهده میکنید.

 

شماره گذاری صفحات

از منوی Page Number گزینه Button of Page شماره پایین صفحه را نمایش می دهد.

شماره گذاری صفحات

از منوی Page Number گزینه Page margins شماره را در حاشیه صفحه نمایش می دهد. 

شماره گذاری صفحات

از منوی Page Number گزینه Current Position شماره را در محل مکان نما نمایش می دهد.

شماره گذاری صفحات

از منوی Page Number گزینه Remove Page Number برای حذف شماره صفحه اسفاده می شود.

نکته:بعد از اینکه صفحات را شماره گذاری کردیم برای اینکه تغییرات انجام شده ثبت شود گزینه   Close Header an Footer  را میزنیم مانند شکل زیر

 

گام 2 - انواع شکل های شماره گذاری

انواع شکل های شماره گذاری

از قسمت Page Number گزینه Format Page Number پنجره ای با نام Page Number Format ظاهر خواهد شد.