گام 1 - شارژ کردن باطری

شارژ کردن باطری

ماشینی که باطری آن پر است را در کنار ماشینی که باطری آن خالی است قرار دهید به طوری که کابل ها بتوانند به باطری های هر دو ماشین اتصال داشته باشند برای این کار کافی است باطری های هر دو ماشین به هم نزدیک باشند.

شارژ کردن باطری

کابل ها را آماده کنید. مولظب باشید که کابلها اصلا به هم اتصال نداشته باشند و کابل قرنز برای قطب مثبت و کابل مشکی برای قطب منفی میباشد. در غیر این صورت اگر کابل اشتباه اتصال داده شود منحر به حوادث ناگواری خواهد شد.

شارژ کردن باطری

کابل ها را مطابق عکس باید به باطری اتصال دهید. به طوری که اول باید ماشینی که باطری آن پر است را خاموش کنید و بعد کابل ها را اتصال دهید. بعد از اتصال قطب های مثبت و منفی ماشینی که باطری آن پر است را روشن کید و بعد از آن دیگر ماشین که باطری آن خالی بود را روشن کنید.

شارژ کردن باطری

بعد از روشن شدن کابل ها را به آرامی جدا کنید و بگذارید ماشین درجا کار کند تا دینام باطری را پر کند.