گام 1 - اتیولو

اتیولو

سینوزیت حاد یعنی التهاب مخاط سینوس که عمدتا از گسترش التهاب داخل بینی (رینیت) ایجاد می شود. ویروسهای عامل رینیت حاد و باکتریهای شایع (پنوموکوک و H.I) بیشتر دخیلند. معمولا رینیت حاد منجر به سینوزیت چرکی علامتدار نمیشود و ایجاد سینوزیت به عوامل دیگری مثل آناتومی،وضعیت ایمنی و ویرولانس پاتوژن بستگی دارد.

گام 2 - علایم بیماری سنوزیت

علایم بیماری سنوزیت

شامل تظاهرات رینیت حاد طول کشیده (انسداد بینی،رینوره) به همراه سردرد(که با خم شدن به جلو بدتر می شود) است.

در سینوزیت ماگزیلاری محل درد در قسمت میانی صورت و گونه است.

در سینوزیت اتموئید محل درد در قسمت پل بینی و کانتوس داخلی است.

در سینوریت فرونتال محل درد در روی دیواره قدامی و جلوی پیشانی با انتشار به کانتوس داخلی است.

گام 3 - درمان بیماری سینوزیت

درمان بیماری سینوزیت

ضد احتقاق (قطره یا اسپری یا آغشته به فنیل افرین در مناتوس میانی)

آنتی بیوتیک مثل آموکسی سیلین در موارد تب و علایم شدید می باشد.