گام 1 - علایم

علایم

تورم دو طرفه قرینه و بدون درد غده بزاقی که ارتباطی با غذا خوردن ندارد

گام 2 - تشخیص

تشخیص

بافتهای بالینی، تشخیصی است و در مواردمشکوک می توان از MRI,CT یا FNAB استفاده کرد.