گام 1 - درمان

درمان

درمان این گونه موارد تنها نگهدارنده و علامتی و شامل استفاده از قطره های مرگوب کننده و اشک مصنوعی و استفاده از آنتی بیوتیک موضعی جهت پیشگیری از عفونت ثانویه می باشد.