بخش 1 - اداره امور کشور اشکانیان

اداره امور کشور اشکانیان

اداره امور کشور اشکانیان:

اشکانیان در امور کشورداری پیرو دو مجلس مشورتی به نام مغستان بودند.یک مجلس خانواده ی شاهی که افراد خاندان اشکانی وقتی به سن بلوغ و آزمودگی می رسیدند در آن شرکت می کردند.دیگری مجلس بزرگان که اعضای آن از افراد کار آزموده در امور سپاهگیری و کشورداری و نمایندگان ملل تابعه تشکیل می یافت.اشکانیان به ولایات واستانها و حکام محلی نیز تا حدودی خودمختاری و اختیارات داده بودند.

بخش 2 - پایتخت اشکانیان

پایتخت اشکانیان

پایتخت اشکانیان:

اشکانیان پس از تشکیل حکومت اشکانی نخست شهر آساک (قوچان)را پایتخت خود قرار دادند.با وسعت یافتن قلمرو مرز و بوم ایران شهر نسا در عشق آباد(اشک آباد)خراسان و شهر صد دروازه (دامغان)که به یونانی (هکاتوم پولیس)نامیده می شد و شهر تیسفون پایتخت زمستانی و گرگان و همدان پایتخت تابستانی آنان بشمار می رفت.

بخش 3 - عقاید مذهبی اشکانیان

عقاید مذهبی اشکانیان

عقاید مذهبی اشکانیان:

در حدود سده ی یکم پیش از میلاد با فرمان بلاش یکم اشکانی آنچه از نوشته های آوستا که از گزند حوادث و خرابکاری های مقدونیان بجای مانده بود با دیگر آموزشهای مربوط به آیین دین  زرتشتی جمع آوری و تنظیم و تدوین گردید.اشکانیان در طرز سلوک با عقاید و مذاهب مختلف مردم ایران وملل تابعه از رفتار هخامنشیان پیروی می کردند و به آزادی عقاید و مذاهب اعتقاد داشتند.در این دوران باورهای فلسفی دو فرشته میترا و آناهیتا توسعه ی بیشتری یافت و به خارج از مرزوبوم پهناور ایران نفوذ کرد.

بخش 4 - فروپاشی سلسله اشکانی

فروپاشی سلسله اشکانی

فروپاشی سلسله اشکانی:

بنابر آنچه از تاریخ بر می آید،شاهان اشکانی همانند شاهان هخامنشی به عقاید و مذاهب مختلف اقوام آریایی و ملل تابعه ی خود احترام می گذاردند و افکار و عقاید دینی خود را بر مردم تحمیل نمی کردند.این امر سبب نارضایتی ها و مخالفت های شدید روحانیان زرتشتی بود که نفوذ و قدرت آنان فزونی می یافت.در دهه های آغازین سده ی سوم پس از میلاد مسیح این نارضایتی ها بالا گرفت. در آن زمان اردشیر بابکان که خود موبد و موبدزاده بود حکومت فارس را برعهده داشت.او علیه اردوان پنجم آخرین پادشاه سلسله اشکانی قیام کرد و پس از چند پیکار تیسفون پایتخت اشکانیان را در تصرف خود آورد.بدین گونه حکومت اشکانیان در حدود سال 226 پس ازمیلاد برچیده شد.