چگونه سرور اخلاقی حکیمانه را بشناسیم 1 - سرور اخلاقی حکیمانه

سرور اخلاقی حکیمانه

امام صادق(ع) در پند های لقمان(ع) به پسرش: ای پسرم! دنیا، دریای عمیقی است که بسیاری در آن هلاک گردیده اند. پس

کشتی ات را در دنیا، ایمان به خدا قرار بده و بادبان آن را توکل بر خدا, و توشه ی راهت را تقوای خداوند(عج) قرار بده, اگر

نجات یافتی، از رحمت خداست و اگر هلاک شدی، به سبب گناهانت خواهد بود.

سرور اخلاقی حکیمانه

امام کاظم(ع): لقمان به پسرش گفت:(( …ای پسرم! دنیا دریای عمیقی است که بسیاری در آن غرق شده اند, پس باید کشتی

نجات تو در آن پروامندی از خداوند متعال باشد و پل تو ایمان به خدا و بادبان کشتی ات توکل و متولی آن خرد و راه نمای

آن دانش و مسافر آن شکیبایی)).

سرور اخلاقی حکیمانه

به نقل از اوزاعی, درباره ی آنچه لقمان(ع) به پسرش می گفت: ای پسرم! دنیا دریای عمیقی است… ای پسرم! کشتی آن

ایمان و بادبانش توکل و مسافرانش صبر و پارو هایش روزه و زکات است. ای پسرم! هر کس خود را بدون کشتی به دریا بزند،

غرق می شود.