سخاوت و دست کرم در زندگی امامان: 1 - سخاوت و دست کرم در زندگی امامان:

 سخاوت و دست کرم در زندگی امامان:

سخاوت از دیدگاه قرآن :

در قرآن کلمه سخاوت نیامده ولی این معنی با تعبیرهایی مانند ترک بخل – ستایش انفاق- و بهره رسانی  به دیگران که بیانگر همان معنی سخاوت است آمده از جمله در آیه 25 فرقان در وصف (بندگان خالص خدا) می فرماید: آنها  کسانی هستند که هر گاه انفاق کنند نه اسراف می نمایند و نه سخت گیری بلکه در میان این دو حد اعتدالی دارند.

 سخاوت و دست کرم در زندگی امامان:

سخاوت از دیدگاه قرآن :

در قرآن کلمه سخاوت نیامده ولی این معنی با تعبیرهایی مانند ترک بخل – ستایش انفاق- و بهره رسانی  به دیگران که بیانگر همان معنی سخاوت است آمده از جمله در آیه 25 فرقان در وصف (بندگان خالص خدا) می فرماید: آنها کسانی هستند که هر گاه انفاق کنند نه اسراف می نمایند و نه سخت گیری بلکه در میان این دو حد اعتدالی دارند.

 سخاوت و دست کرم در زندگی امامان:

فرازهایی از شیوه سخاوتمندانه:

پیامبر اکرم (ص) به طواف کعبه مشغول بود مردی را دید که پرده ی کعبه را گرفته و می گوید:

خدایا به حرمت این خانه مرا بیامرز حضرت پرسید : گناهت چیست؟ او گفت من مردی ثروتمند هستم هر وقت فقیری به سوی من می آید  و چیزی از من می خواهد گویا شعله آتش به من رو می آورد. پیامبر فر مود: از من دور شو و مرا به آتش خود نسوزان سپس فرمود: اگر تو بین رکن و مقام (کنار کعبه) دو هزار رکعت نماز بگذاری و آن قدر گریه کنی که از اشکهایت نهر ها جاری گردد ولی با خصلت بخل بمیری اهل دوزخ خواهی بود.