گام 1 - ساختار ساز

ساختار ساز

در ساخت آن  از  پوسته  کدو قلیایی، کدو حلوایی، چوب یا نارگیل و یا فلز با عنوان کاسه ساز  استفاده می شود، که این پوسته با پوست حیوانات پوشانده می شود و بعنوان قسمت ارتعاش دهنده صدا عمل می کند.

ساختار ساز

از دو عدد چوب بامبو بعنوان دسته ساز استفاده می شود که از بالا بهم دیگر متصل شده و هر کدام از طرف دیگر به یک طرف کاسه بصورت مقابل هم متصل می شوند.

ساختار ساز

سیم آن با یک تکه چرمی به کف کاسه وصل می شود و از میان دو دسته بامبو رد شده و به گوشی(قطعه ای برای سفت یا شل کردن سیم سازهای زهی به منظور  کوک کردن) پیچیده می شود.

گام 2 - روش نواختن

روش نواختن

برای نواختن این ساز، انگشت اشاره، بدون مضراب بکار گرفته می شود.