گام 1 - ساختار ساز

ساختار ساز

در ساخت آن  از  پوسته  کدو قلیایی، کدو حلوایی، چوب یا نارگیل و یا فلز با عنوان کاسه ساز  استفاده می شود، که این پوسته با پوست حیوانات پوشانده می شود و بعنوان قسمت ارتعاش دهنده صدا عمل می کند.

ساختار ساز

از دو عدد چوب بامبو بعنوان دسته ساز استفاده می شود که از بالا بهم دیگر متصل شده و هر کدام از طرف دیگر به یک طرف کاسه بصورت مقابل هم متصل می شوند.

ساختار ساز

سیم آن با یک تکه چرمی به کف کاسه وصل می شود و از میان دو دسته بامبو رد شده و به گوشی(قطعه ای برای سفت یا شل کردن سیم سازهای زهی به منظور  کوک کردن) پیچیده می شود.

گام 2 - روش نواختن

روش نواختن

برای نواختن این ساز، انگشت اشاره، بدون مضراب بکار گرفته می شود.

روش نواختن

نوازنده ساز را بطور عمودی نگه داشته و  از قسمت بالای  کاسه ساز، دو دسته  آن را نگه داشته و با انگشت اشاره دست دیگر  سیم را به ارتعاش در می آورد.

روش نواختن

فشار دادن دو دسته به طرف یکدیگر موجب شل شدن سیم ها  شده، در نتیجه باعث بم تر شدن نت  حاصله می شود. بنابراین وقتی ساز بدون فشار به دسته ها نواخته شود، زیرترین صدای آن شنیده خواهد شد.

روش نواختن

نوسان صدا که با هر خم کردن جزئی دسته ها حاصل می شود باعث ایجاد صداهای متفاوت و متمایزی می شود.

روش نواختن

اندازه گیری یا علامت گذاری مشخصی برای اینکه  چه مقدار فشار به دسته ها  باعث ایجاد چه نتی خواهد شد وجود ندارد.

بنابراین میزان فشار وارده توسط تجربه و گوش موسیقی که نوازنده دارد مشخص می شود.