گام 1 - ساختار ساز

ساختار ساز

پوستی که در دو طرف ساز مورد استفاده قرار می گیرد معمولا از جنس پوست دباغی نشده گاو یا بز است.

ساختار ساز

این ساز با میله چوبی نواخته می شود.بسته به ناحیه جغرافیایی مورد استفاده، میله چوبی می تواند بصورت راست یا خمیده با سر صاف و

یا با میله چوبی که نزدیک به  انتهای آن یک سر استوانه ای و با زاویه وصل شده، باشد.

گام 2 - روش نواختن ساز

روش نواختن ساز

بطور سنتی بطور افقی نواخته می شود.

گام 3 - طبقه بندی برحسب اندازه در غرب آفریقا

طبقه بندی برحسب اندازه در غرب آفریقا

dundunba  بزرگترین نوع  با بم ترین صدا است که  طول 60-70 سانتیمتر وقطرآن 40-50 سانتیمتر می باشد.

Ba  بمعنی بزرگ در بعضی نواحی آفریقاست  بنابر این  dundunba  یعنی دون دون بزرگ

گام 4 - دو تکنیک اولیه در نوازندگی

در سبک   سنتی  هر نوازنده یک ساز استفاده می کند که در پهلویش نگه داشته (به حالت ایستاده یا نشته بر روی  زمین) و به یک طرف آن با دست ضربه زده وبا یک چکش چوبی  به زنگوله ای که به روی بدنه نصب شده ضربه می زند. ملودی با تاثیر متقابل(همنوازی) سه ساز دو دون ایجاد می شود.