گام 1 - ساختار

ساختار

Agogô   از یک یا چند زنگ متصل بهم تشکیل شده است.

ساختار

زنگها  توسط یک قطعه فلز U  شکل بهم وصل می شوند.

ساختار

بسته به اینکه کدام زنگ نواخته شود امکان  تولید تن صداهای  متفاوتی می دهد.

ساختار

 زنگ های متصل بهم  در اندازه های  مختلف هستد و جنس آنها معمولا از آهن چکش کاری شده است.

ساختار

امروزه برای بدست آوردن صدای هایی  متفاوت در سایزهای مختلف و از جنس فلزهای مختلفی ساخته می شوند.

گام 2 - روش نواختن

روش نواختن

در هنگام نواختن، این ساز طوری نگه داشته می شود که زنگ کوچکتر بالای زنگ بزرگتر قرار بگیرد.