گام 1 - ساختار ساز

ساختار ساز

از یک جفت  ساز  استوانه ای شکل یک طرفه تشکیل شده است که از قسمت وسط  بهم وصل شده اند و این دو از لحاظ اندازه با هم تفاوت دارند و بهمراه هم نواخته می شوند.

بطور سنتی درهنگام نوازندگی بین دو زانو نگه داشته می شود و ساز کوچکتر  درطرف چپ نوازنده  قرار می گیرد.

برای نوازندگی بانگو از چهار ضربه (تکنیک)اصلی  استفاده می شود.

گام 2 - روش نواختن بانگو

روش نواختن بانگو

تکنیک اول: انگشتان خودرا کشیده و بهم چسبیده نگه دارید و درحالیکه دست از قسمت اتصال بند انگشتان با کف دست به لبه ساز تماس دارد با با تمام بند انگشتان  بهم چسبیده به آرامی به پوست ساز ضربه بزنید.

روش نواختن بانگو

تکنیک دوم: با خم کردن انگشتان، دست های خود رو به شکل فنجان درآورده برای به دست آوردن صدای بلند که اصطلاحا در موسیقی آکسان گفته می شود و معمولا در سرضرب ها اجرا می شود، با نوک انگشتان به پوست ضربه بزنید.

روش نواختن بانگو

تکنیک سوم: دست خود را روی پوست  قرار داده و از پایین کف دست تا تا انتهای نوک انگشتان  بطور نوسانی  و لرزشی به ساز ضربه بزنید. بخاطر داشته باشید که  در این تکنیک همیشه قسمتی از دست  باید در تماس با پوست ساز باشد.

روش نواختن بانگو

تکنیک چهارم: این تکنیک همانند تکنیک  اول است اما بعد ضربه زدن باید  انگشتان بر روی پوست باقی بماند. دستانتان را آرام و با کمترین حرکت بر روی ساز قرار دهید. صدایی که از این حرکت باید بدست بیاید تنها صدای آرام لمس انگشتان شما با پوست خواهد بود.

بطور سنتی دست چپ برای تکنیک سوم بکار می رود اما اغلب نوازنده های امروزی از تکنیک چهارم برای دست چپ استفاده می کنند.

دانلود فایل ویدئویی بانگو