گام 1 - ساختار ساز

ساختار ساز

از یک جفت  ساز  استوانه ای شکل یک طرفه تشکیل شده است که از قسمت وسط  بهم وصل شده اند و این دو از لحاظ اندازه با هم تفاوت دارند و بهمراه هم نواخته می شوند.

بطور سنتی درهنگام نوازندگی بین دو زانو نگه داشته می شود و ساز کوچکتر  درطرف چپ نوازنده  قرار می گیرد.

برای نوازندگی بانگو از چهار ضربه (تکنیک)اصلی  استفاده می شود.

گام 2 - روش نواختن بانگو

روش نواختن بانگو

تکنیک اول: انگشتان خودرا کشیده و بهم چسبیده نگه دارید و درحالیکه دست از قسمت اتصال بند انگشتان با کف دست به لبه ساز تماس دارد با با تمام بند انگشتان  بهم چسبیده به آرامی به پوست ساز ضربه بزنید.