گام 1 - مواد مورد نیاز برای تولید روغن زرد طبیعی

مواد مورد نیاز برای تولید روغن زرد طبیعی

کره را با استفاده چاقو به قسمت های کوچکتر برای رسیدن حرارت به سطوح بیشتر آن تقسیم میکنیم.

گام 2 - حرارت دادن کره

حرارت دادن کره

حرارت دادن به کره 

برای این کار بهتر است از ظرف تفلونی استفاده کنیم.

ظرف تفلونی حاوی کره را حرارت داده و به نقطه جوش می رسانیم.

در این مرحله به مدت 2 ساعت کره را می جوشانیم.

گام 3 - اضافه کردن آرد به کره

اضافه کردن آرد به کره

اضافه کردن آرد به کره

در این مرحله همراه با بهم زدن کره آرد را آرام  آرام اضافه  مکنیم.

گام 4 - قطع حرارت

قطع حرارت

در این مرحله با قطع کردن حرارت روغن به دست امده را از فیلتر ریز شبکه (پارچه تنظیف شکل) عبور میدهیم.

گام 5 - سرد کردن روغن زرد

سرد کردن روغن زرد

در این مرحله روغن زرد طبیعی را به مدت 2 ساعت در یخچال نگهداری میکنیم تا مورد استفاده قرار بگیرد.

در پایان اگر سوالی در مورد روغن زرد طبیعی دارید، در قسمت نظرات مطرح فرمایید.

 – نوش جان –