گام 1 - روش اول نقاشی دهان

روش اول نقاشی دهان

یک خط مانند شکل رسم نمایید.

روش اول نقاشی دهان

لبها را مانند شکل رسم نمایید.

روش اول نقاشی دهان

طرح لبها را دقیق تر نمایید.

روش اول نقاشی دهان

خط و خطوط روی پوست لب را نقاشی نمایید.

روش اول نقاشی دهان

خطوط اضافی را پاک نمایید.

روش اول نقاشی دهان

لب را به طوری که در شکل نشان داده شده است نقاشی و رنگ امیزی نمایید.

گام 2 - روش دوم نقاشی دهان

روش دوم نقاشی دهان

خطی مانند تصویر رسم نمایید.

گام 3 - طرح سوم نقاشی دهان

طرح سوم نقاشی دهان

یک بیضی رسم نمایید.

گام 4 - طرح چهارم نقاشی دهان

طرح چهارم نقاشی دهان

یک شش ضلعی مانند شکل رسم نمایید.