گام 1 - وسایل لازم

  1.  توپک های نمدی
  2. سوزن
  3. نخ و یا بند نامرئی
  4. دستگیره دستبند

گام 2 - مراحل ساخت

مراحل ساخت

 

دو طرف توپک های نمدی را با سوزن و یا میله های قلاب بافی، سوراخ کنید تا بتوانید نخ و یا بند را از درون آن ها رد کنید.

نکته: توپک های نمدی را می توانید از خرازی ها تهیه کنید.