گام 1 - وسایل لازم

  1.  توپک های نمدی
  2. سوزن
  3. نخ و یا بند نامرئی
  4. دستگیره دستبند

گام 2 - مراحل ساخت

مراحل ساخت

 

دو طرف توپک های نمدی را با سوزن و یا میله های قلاب بافی، سوراخ کنید تا بتوانید نخ و یا بند را از درون آن ها رد کنید.

نکته: توپک های نمدی را می توانید از خرازی ها تهیه کنید.

 

 

 

 

 

مراحل ساخت

 

به ترتیب تمامی توپک های نمدی را با سوزن سوراخ کرده و نخ را از درون آن ها رد کنید.

می توانید برای رد کردن بند و یا نخ از درون توپک ها از سوزن کمک بگیرید. نخ را به سوزن متصل کنید و از درون سوراخ رد کنید.

مراحل ساخت

 

می توانید برای زیبایی بیشتر، مهره های تزیینی در بین مهره قرار دهید. درآخر گیره های قفل دستبند را به نخ و یا سیم دستبند گره بزنید.

نکته: قفل دستبند را می توانید از خرازی ها تهیه کنید.