گام 1 - نحوه ی ایجاد اکانت در rgc

نحوه ی ایجاد اکانت در rgc

پس از نصب برنامه همانند شکل به قسمت REGISTER می روید

نحوه ی ایجاد اکانت در rgc

همانند تصویر مراحل تکمیل ثبت نام را انجام داده و بر روی REGISTER کلیک می کنید.

نحوه ی ایجاد اکانت در rgc

پس از تکمیل ثبت نام بر روی LOG IN کلیک کرده وارد محیط RGC می شوید

گام 2 - تنظیمات مربوط به داخل برنامه rgc

تنظیمات مربوط به داخل برنامه rgc

پس از ورود مپ های مورد نظر را دانلود کنید…

نکته: مپ های RGC با مپ های معمولی فرق دارد و حتماَ باید مپ های مربوط به RGC را دانلود کنید!!!